Zienswijze tegen wijziging provinciale ruimtelijke verordening ingediend (14 september 2018)

This content has been archived. It may no longer be relevant

14 September 2018

Vandaag hebben Burgerinitiatief “Bescherm de  natuur in het  Geestmerambacht” en vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken samen een zienswijze bij Provinciale staten ingediend tegen de voorgenomen wijziging van de  PRV.

Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht en vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken zijn van mening dat het beschermingsregiem van Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen onverkort gehandhaafd dient te worden volgens het “Nee, tenzij principe” zoals dat voorgeschreven wordt door artikel 2.10.4 van het Barro.

Wij verzoeken u de voorliggende wijziging van artikel 19 PRV niet te effectueren omdat het beschermingsregiem verder afgezwakt wordt.

De  volledige tekst  van de  zienswijze  kunt u hieronder downloaden: Zienswijze ontwerp PRV sept 2018.

De ontwerpwijziging van de  PRV vindt u hier

De  tekst van het Barro vindt u hier

De tekst van de Wet natuurbescherming vindt u hier