Waarnemeningen 4e kwartaal 2017 in de Kleimeer

This content has been archived. It may no longer be relevant

In het 4e kwartaal 2017 zijn er door verschillende waarnemers de onderstaande natuurwaarden in de  Kleimeer gerapporteerd op www.waarneming.nl link naar waarnemingen in de Kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht over de periode         1 oktober -31 december 2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

 

Vogels
Kolgans Anser albifrons
Nijlgans Alopochen aegyptiaca *
Pijlstaart Anas acuta
Grauwe Gans Anser anser
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus
Grote Zilverreiger Ardea alba
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Sperwer Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Buizerd Buteo buteo
Waterral Rallus aquaticus
Watersnip Gallinago gallinago
Wulp Numenius arquata
IJsvogel Alcedo atthis
Torenvalk Falco tinnunculus
Gaai Garrulus glandarius
Ekster Pica pica
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Baardman Panurus biarmicus
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Spreeuw Sturnus vulgaris
Kramsvogel Turdus pilaris
Koperwiek Turdus iliacus
Roodborst Erithacus rubecula
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Graspieper Anthus pratensis
Waterpieper Anthus spinoletta
Vlinders en libellen
Atalanta Vanessa atalanta
Bont zandoogje Pararge aegeria
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
Slakken
Gewone tuinslak Cepaea (Cepaea) nemoralis
Planten
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus