Natuurwaarden in Geestmerambacht, september 2017

In september zijn er door  de  verschillende waarnemers de volgende natuurwaarden in het Geestmerambacht (exclusief De Kleimeer) gerapporteerd op www.waarneming.nl. link naar waarnemingen in het Geestmerambacht

Selectie_012Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in het  Geestmerambacht worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht over de in september 2017 waargenomen soorten  in het Geestmerambacht.

In september zijn in het totaal 34 verschillende soorten planten en dieren gerapporteerd. Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

 

Vogels
Kuifeend – Aythya fuligula
Fuut – Podiceps cristatus
Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
Aalscholver – Phalacrocorax carbo
Buizerd – Buteo buteo
Meerkoet – Fulica atra
IJsvogel – Alcedo atthis
Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
Boomvalk – Falco subbuteo
Gaai – Garrulus glandarius
Ekster – Pica pica
Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
Staartmees – Aegithalos caudatus
Winterkoning – Troglodytes troglodytes
Boomkruiper – Certhia brachydactyla
Roodborst – Erithacus rubecula
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
Groenling – Chloris chloris
Reptielen
Gewone Pad – Bufo bufo
Vlinders
Groot koolwitje – Pieris brassicae
Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album
Vissen
Kleine modderkruiper – Cobitis taenia
Snoek – Esox lucius
Rivierdonderpad – Cottus perifretum
Baars – Perca fluviatilis
Planten
Moerasmelkdistel – Sonchus palustris
Rode klaver – Trifolium pratense
Echt judasoor – Auricularia auricula-judae
Paddenstoelen
Zwerminktzwam – Coprinellus disseminatus
Heksenboter – Fuligo septica
Grote bloedsteelmycena – Mycena haematopus
Grauwgroene hertenzwam – Pluteus salicinus
Gele trilzwam – Tremella mesenterica
Rossig buiskussen – Tubifera arachnoidea