Natuurwaarden in het Geestmerambacht juni 2017

In juni zijn er door  de  verschillende waarnemers de volgende natuurwaarden in het Geestmerambacht (exclusief De Kleimeer) gerapporteerd op www.waarneming.nl. link naar waarnemingen in het Geestmerambacht

Selectie_012Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in het  Geestmerambacht worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht op alfabetische volgorde over de juni 2017. In mei zijn in het totaal 72 verschillende soorten planten en dieren gerapporteerd. Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

 

Vogels
Grote Canadese Gans Branta canadensis
Nijlgans Alopochen aegyptiaca *
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Tafeleend Aythya ferina
Fuut Podiceps cristatus
Lepelaar Platalea leucorodia
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Sperwer Accipiter nisus
Boomvalk Falco subbuteo
Waterral Rallus aquaticus
Porseleinhoen Porzana porzana
Grutto Limosa limosa
Tureluur Tringa totanus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
Koekoek Cuculus canorus
Kerkuil Tyto alba
Ransuil Asio otus
IJsvogel Alcedo atthis
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
Groene Specht Picus viridis
Gaai Garrulus glandarius
Ekster Pica pica
Zwarte Kraai Corvus corone
Koolmees Parus major
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Fitis Phylloscopus trochilus
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Snor Locustella luscinioides
Zwartkop Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia borin
Braamsluiper Sylvia curruca
Grasmus Sylvia communis
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Boomkruiper Certhia brachydactyla
Zanglijster Turdus philomelos
Roodborst Erithacus rubecula
Blauwborst Luscinia svecica
Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Vink Fringilla coelebs
Groenling Chloris chloris
Zoogdieren
Rosse Vleermuis Nyctalus noctula
Haas Lepus europaeus
Vlinders
Klein geaderd witje Pieris napi
Icarusblauwtje Polyommatus icarus
Atalanta Vanessa atalanta
Dagpauwoog Aglais io
Kleine vos Aglais urticae
Gehakkelde aurelia Polygonia c album
Landkaartje Araschnia levana
Bont zandoogje Pararge aegeria
Insecten
Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Bruin zandoogje Maniola jurtina
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
Lantaarntje Ischnura elegans
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum
Hommelbijvlieg Eristalis intricaria
Gewone Rode Bladloper Xylota segnis
Weekdieren
Segrijnslak Cornu aspersum
Planten
Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum
Pastinaak s.l. Pastinaca sativa
Zilverschoon Potentilla anserina
Schijnaardbei Potentilla indica
Trosvlier Sambucus racemosa
Dagkoekoeksbloem Silene dioica
Echte valeriaan Valeriana officinalis
zwammen
Peksteel Polyporus badius
Zadelzwam Polyporus squamosus
* exoot