Natuurwaarden in de Kleimeer mei 2017

In mei zijn er door verschillende waarnemers de onderstaande natuurwaarden in de  Kleimeer gerapporteerd op www.waarneming.nl link naar waarnemingen in de Kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht op alfabetische volgorde over de periode 1 mei-31 mei 2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

Vogels
Baardman – Panurus biarmicus
Blauwborst – Luscinia svecica
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Boomvalk – Falco subbuteo
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Fitis – Phylloscopus trochilus
Fuut – Podiceps cristatus
Gierzwaluw – Apus apus
Grasmus – Sylvia communis
Grauwe Gans – Anser anser
Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
Grote Canadese Gans – Branta canadensis
Grote Zilverreiger – Ardea alba
Grutto – Limosa limosa
Huiszwaluw – Delichon urbicum
IJsvogel – Alcedo atthis
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
Kluut – Recurvirostra avosetta
Kneu – Linaria cannabina
Koekoek – Cuculus canorus
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Koolmees – Parus major
Krakeend – Anas strepera
Kuifeend – Aythya fuligula
Lepelaar – Platalea leucorodia
Meerkoet – Fulica atra
Merel – Turdus merula
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Porseleinhoen – Porzana porzana
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Roerdomp – Botaurus stellaris
Snor – Locustella luscinioides
Sperwer – Accipiter nisus
Tafeleend – Aythya ferina
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
Tuinfluiter – Sylvia borin
Tureluur – Tringa totanus
Waterral – Rallus aquaticus
Zilvermeeuw – Larus argentatus
Zomertaling – Anas querquedula
Zwarte Kraai – Corvus corone
Zwarte Wouw – Milvus migrans
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Zoogdieren
Vos – Vulpes vulpes
Vlinders
Dagpauwoog – Aglais io
Bont zandoogje – Pararge aegeria
Planten
Gekroesde melkdistel – Sonchus asper
Esdoornviltmijt – Aceria macrocheluserinea