Natuurwaarden in de Kleimeer april 2017

In april zijn er door verschillende waarnemers de onderstaande natuurwaarden in de  Kleimeer gerapporteerd op www.waarneming.nl link naar waarnemingen in de Kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht op alfabetische volgorde over de  1 april-30 april 2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

Vogels
Baardman – Panurus biarmicus
Beflijster – Turdus torquatus
Blauwborst – Luscinia svecica
Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Brandgans – Branta leucopsis
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Buizerd – Buteo buteo
Ekster – Pica pica
Fitis – Phylloscopus trochilus
Fuut – Podiceps cristatus
Gierzwaluw – Apus apus
Grasmus – Sylvia communis
Grauwe Gans – Anser anser
Groenling – Chloris chloris
Grote Canadese Gans – Branta canadensis
Grote Zilverreiger – Ardea alba
Grutto – Limosa limosa
Havik – Accipiter gentilis
Holenduif – Columba oenas
IJsvogel – Alcedo atthis
Kemphaan – Philomachus pugnax
Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
Kneu – Linaria cannabina
Koolmees – Parus major
Kraanvogel – Grus grus
Krakeend – Anas strepera
Lepelaar – Platalea leucorodia
Meerkoet – Fulica atra
Merel – Turdus merula
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Pijlstaart – Anas acuta
Putter – Carduelis carduelis
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Roerdomp – Botaurus stellaris
Roodborst – Erithacus rubecula
Slechtvalk – Falco peregrinus
Smelleken – Falco columbarius
Snor – Locustella luscinioides
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
Tafeleend – Aythya ferina
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
Torenvalk – Falco tinnunculus
Tuinfluiter – Sylvia borin
Visdief – Sterna hirundo
Waterhoen – Gallinula chloropus
Waterpieper – Anthus spinoletta
Waterral – Rallus aquaticus
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Witgat – Tringa ochropus
Witte Kwikstaart – Motacilla alba
Zanglijster – Turdus philomelos
Zwarte Kraai – Corvus corone
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Zoogdieren
Vos – Vulpes vulpes
Vlinders
Bont zandoogje – Pararge aegeria
Dagpauwoog – Aglais io
Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album
Klein geaderd witje – Pieris napi
Kleine vos – Aglais urticae
Planten
Dotterbloem – Caltha palustris