Zienswijze op Natuurbeheersplan 2017 Provincie Noord Holland

This content has been archived. It may no longer be relevant

logo burgerinitiatief smient

Bescherm de natuur in het Geestmerambacht

Zuid Scharwoude, 6 juli 2016

Betreft: Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Noord Holland

Door u is het ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Noord Holland Ter inzage gelegd. Graag willen wij uw aandacht voor een 2-tal punten, nl. de gebiedsvisie nr. 64 en de begrenzingenkaart 1 Natuurnetwerk Nederland (NNN).

1. Gebiedsvisie nr. 64
a) In uw beschrijving van natuur en landschap onder de tekst 6.3.2 Kop van Noord Holland op blz. 49 wordt de Kleimeer genoemd als “reservaat waar weide- en moerasvogels in hogere dichtheden broeden. In de Kleimeer liggen enkele bloemrijke graslanden van voedselrijke kleigrond, een zeldzaam vegetatietype.” Deze tekst ontbreekt bij 6.3.4 Noord Kennemerland, beschrijving van natuur en landschap. Tevens ontbreekt bij 6.3.4 onder Natuur- en landschapsdoelen een uitwerking om het zeldzaam genoemde vegetatietype te behouden c.q. te versterken.

b) Onder de kop 6.3.4 Noord Kennemerland wordt de Kleimeer genoemd als onderdeel van nr. 64 Kleimeer en recreatiegebied Geestmerambacht. Uit de tekst blijkt dat u hier doelt op het deelgebied “uitbreiding Kleimeer” dat onderdeel is van de uitbreiding van recreatiegebied Geestmerambacht met 250 hectare en 40 hectare verbindingen.
In relatie met deze “uitbreiding Kleimeer” wordt hier gesproken dat “een goede combinatie van natuur en recreatie wordt nagestreefd. Dit betekent dat er meer recreatieve ontwikkelingen mogelijk en toegestaan zijn, mits ze de wezenlijke kenmerken en waarden niet schaden.” Dit is voor het deelgebied “uitbreiding Kleimeer” correct.

c) In tegenstelling tot de tekst op blz. 54 is de unieke (historische) polder Kleimeer, niet openbaar toegankelijk. Derhalve is van recreatief (mede)gebruik geen sprake.
Hieraan willen wij toevoegen dat alleen het zuidelijk deel van de “uitbreiding Kleimeer” (dit is het deel aan de zuidzijde van de Nauertogt) zich deels leent voor extensieve recreatie in de vorm van wandelen en vogelspotten. Het deel ten noorden van de Nauertogt is door de gekozen inrichting als natuurgebied nauwelijks geschikt voor intensivering van recreatief gebruik. Het gebied is in voor- en najaar van groot belang als rust- en foerageergebied voor doortrekkende watervogels en steltlopers en in het broedseizoen voor weidevogels.

d) Wij verzoeken u de zin “Dit betekent dat er meer recreatieve ontwikkelingen mogelijk en toegestaan zijn, mits ze de wezenlijke kenmerken en waarden niet schaden.” op te nemen aan het einde van de tekst over het Geestmerambacht op blz. 54.

e) In de tekst op blz. 54 staat verder een dubbeling: de laatste alinea “Het betreft een voormalige zandwinplas ..” staat er voor de 2e maal in.

f) U heeft aangegeven (blz. 47) dat voor recreatiegebieden met een natuurdoelstelling de beschrijvingen niet voldoende zijn en dat in 2016 is gestart met het beter bepalen van natuur- en recreatiedoelen.
Een juiste beschrijving van te beschermen wezenlijke kenmerken waarden is o.i. nodig. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van het natuurtype “vochtig bos met productie”, zoete plas, de aanwezigheid van beschermde amfibieën, vissen, vleermuizen, vogels, rietorchis, de regionale functie als “stepstone” en rustgebied voor watervogels gedurende het jaar.
Het Geestmerambacht en natuurgebied De Kleimeer is naar onze mening terecht onderdeel van het NNN, zowel met huidige als met potentiële natuurwaarden. Wij zien graag een beschrijving van de gebiedsvisie die hier recht aan doet.

2. Begrenzingenkaart 1 NNN-gebied
Tevens vragen wij uw aandacht voor de begrenzing van het NNN-gebied.
In 2003 is besloten tot een uitbreiding met ongeveer 250 ha., met ambitieuze doelstellingen.
Een deel van deze doelstellingen in het uitbreidingsgebied, waaronder deelgebied “uitbreiding Kleimeer” zijn inmiddels gerealiseerd en ingericht als weidegebied en natte natuur.
Dit betreft een gebied ten westen van de polder Kleimeer en een deel van de Koele Kreken (ten zuiden van de weg de Nauertogt) .
De aanleg van open, water en riet-gebieden -direct grenzend aan de Kleimeer- is mede essentieel voor de voortgang van de soorten diversiteit in dit gebied.

Op de door u op de kaarten aangegeven begrenzing is deze inmiddels gerealiseerde natuurfunctie in de uitbreiding van recreatiegebied Geestmerambacht niet meegenomen.
Wij willen er sterk voor pleiten deze reeds ontwikkelde en bestaande natuur binnen de begrenzing van het NNN-gebied op te nemen en het Natuurbeheersplan 2017 Noord-Holland als zodanig aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Namens stichting burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”
C.M.M. Zandbergen
voorzitter