PERSBERICHT 18 april 2016 naar gedeputeerde staten van Noord Holland

This content has been archived. It may no longer be relevant

logo burgerinitiatief smient            

                                                                                  Bescherm de natuur in het GEESTMERAMBACHT

Zuid Scharwoude, 18 april 2016

PERSBERICHT.

Heden is een reactie van Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de Natuur in het Geestmerambacht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland gestuurd. Hierin dringt de stichting er op aan de door het college van B&W van Langedijk gestelde “prealabele vraag” negatief te beantwoorden.
Het plan van initiatiefnemers de heren De Geus en Kleinbekman om in recreatie- en natuurgebied Geestmerambacht een beachpark (voorheen adventurepark) te vestigen, bestaande uit klimtoren met tokkelbaan, klimwand , horecagelegenheid, hoogteparcours, hindernisparcours, mountainbike challenge en waterpretpark , is met een positief advies van de gemeente Langedijk en het bestuur van het Recreatieschap aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland voorgelegd. Volgens de gemeente Langedijk is de conclusie van de in opdracht van de initiatiefnemers uitgevoerde “Verkennend natuuronderzoek en Nee- tenzij toets Beachpark Geestmerambacht” dat de in het plan genoemde bouwactiviteiten en de jaarrond-exploitatie daarvan zonder nadelige effecten op de natuur in het beoogde gebied uitgevoerd kan worden. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-bestemd gebied).
Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” heeft een beoordeling van dit “verkennend natuuronderzoek,Nee tenzij toets” door een gerenommeerd ecologisch onderzoeks- en adviesbureau laten uitvoeren.
De conclusie van dit rapport is “dat significante effecten op de natuur in het NNN bestemde gebied niet zijn uit te sluiten.”
Gezien bovenstaande conclusie verwachten wij dat Gedeputeerde Staten van Noord Holland de “prealabele vraag” negatief zullen beantwoorden.
In NNN-bestemd gebied geldt het “nee, tenzij-principe”.
Activiteiten mogen slecht ontwikkeld worden als er een groot maatschappelijk belang is , geen alternatieven aanwezig zijn en effecten op de bestaande en te ontwikkelen natuurwaarden door mitigerende maatregelen voorkomen worden. Aan deze genoemde voorwaarden voldoet dit plan niet.
Een bijkomend argument is dat de beoogde locatie in de noord west hoek van de plas, de Zomerdel, “buiten bebouwd gebied” ligt. In principe verleent de provincie volgens het door haar zelf vastgestelde beleid daarvoor geen toestemming.

Bijlages:
Prealabele vraag Beachpark Geestmerambacht van de gemeente Langedijk dd 8 april 2016,
Brief Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” dd 15 april 2016.

terug naar nieuwspagina