Zienswijze “Evenemententerrein”

Op 15 maart 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Langedijk de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht” ter inzage gelegd.

In deze nota worden de mogelijkheden tot het houden van evenementen in het recreatiegebied Geestmerambacht uitgebreid van nu 3 grote evenementen, met ieder maximaal 25.000 bezoekers en 10 kleine evenementen met ieder maximaal 2.500 bezoekers, uitgebreid naar 5 grote evenementen met iedere 35.000 bezoekers, 10 middelgrote evenementen met ieder maximaal 15.000 bezoekers en 10 kleinere evenementen met ieder 2.500 bezoekers.

Een uitbreiding van nu maximaal 100.000 bezoekers naar 790.000 bezoekers per jaar.
Inclusief de op- en afbouwdagen wordt het evenemententerrein 159 dagen per jaar afgesloten voor andere bezoekers.
Bovendien wordt in de nota de mogelijkheid opengehouden dat evenementen ook op andere plaatsen in het recreatiegebied plaats kunnen vinden.

Het evenemententerrein dat nu volgens het bestemmingsplan Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht circa 6 hectare beslaat wordt op deze wijze uitgebreid tot circa 23 hectare.

Iedere burger kan in een zienswijze bij het college van B&W Langedijk aangeven welke bezwaren hij/zij heeft tegen de plannen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 27 april 2016. Dit kan per brief of per mail.

Hieronder vindt u een voorbeeldtekst van een zienswijze die u, vanzelfsprekend met uw eigen punten en aanvullingen aan het college van B&W van de gemeente Langedijk kunt sturen. Dit kan ook per mail aan: info@gemeentelangedijk.nl

U kunt ook het formulier hieronder gebruiken. Dit wordt na invullen van de noodzakelijke gegevens aan het college van B&W gezonden.

Download  hier  de voorbeeld  zienswijze of vul het formulier onderaan deze  pagina in:  zienswijze ontwerp Nota van Uitgangspunten evenemententerrein Geestmerambacht

Aan het college van burgemeester en wethouders,
tav afdeling BP/VROM,
Postbus 15
1723 ZG Noord Scharwoude

per mail info@gemeentelangedijk.nl

Woonplaats, datum (uiterlijk 27 april 2016)

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Bij deze wil ik, (ondergetekende, naam, adres) op hoofdlijnen een zienswijze bij u indienen op het op 16 maart 2016 op grond van de Inspraakverordening ter inzage gelegde “ontwerp van de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht”.

Mijn zienswijze op het ter inzage gelegde ontwerp van de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht richt zich op de volgende punten:

 1. Het is onduidelijk wat de omvang is en welke begrenzing het door u beoogde Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht heeft cq krijgt. Een eenduidig kaartbeeld ontbreekt.

 1. Het gebied bestemd voor het houden van evenementen in Recreatie- en Natuurgebied Geestmerambacht wordt in dit ontwerp Nota van Uitgangspunten uitgebreid van circa 6 hectare naar circa 23 hectare.

  – Ik ben van mening dat deze uitbreiding van het evenemententerrein en onttrekking aan de openbare toegankelijkheid van het evenemententerrein gedurende een groot deel van het jaar niet gewenst is

 2. Dit ontwerp Nota van Uitgangspunten is niet duidelijk over de plaatsen binnen het recreatiegebied waar evenementen plaats kunnen vinden.

  – Die duidelijkheid wordt door mij wel gewenst.

 3. Het ontwerp Nota van Uitgangspunten breidt de mogelijkheden tot het houden van evenementen uit van 3 grote met maximaal 25.000 bezoekers en 10 kleine met 2.500 bezoekers tot 5 grote evenementen met ieder maximaal 35.000 bezoekers, 10 middelgrote evenementen met ieder maximaal 15.000 bezoekers en 10 kleinere evenementen met ieder maximaal 2.500 bezoekers. Totaal maximaal 790.000 bezoekers in plaats van huidig maximaal 100.000 bezoekers per jaar.

– Ik ben van mening dat deze toename van het aantal bezoekers een verstorende werking heeft op de primaire doelstelling van het recreatiegebied Geestmerambacht namelijk het bieden van mogelijkheden tot recreatie voor huidige en toekomstige bewoners van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, dicht bij de stad.

– Het afsluiten gedurende een groot deel van het jaar van het evenemententerrein, de verkeersafwikkeling als gevolg van grote aantallen evenementenbezoekers en het tijdens de evenementen geproduceerde geluid en andersoortig overlast beperkt mijn mogelijkheden tot het genieten van de rust, schoonheid, natuur- en landschapswaarden in het recreatiegebied.

 1. Er wordt op geen enkele wijze een onderbouwing gegeven voor de noodzaak noch wenselijkheid van het aantal evenementen. De financiële baten voor het Recreatiegebied worden slechts zeer summier geduid en zijn niet onderbouwd. De kosten samenhangend met het laten plaatsvinden van de evenementen ontbreken geheel.

  – Ik vind de onderbouwing wel gewenst.

 2. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de toename van bezoekersaantallen, toename van verkeersbewegingen, toename van geluid als gevolg van het aantal te houden evenementen op de natuur- en landschapswaarde van het recreatiegebied.

  – Ik ben van mening dat een dergelijk onderzoek uitgevoerd behoord te worden voorafgaand een uitwerking van plannen in het recreatie- en natuurgebied Geestmerambacht.

Bovenstaande punten wil ik bij deze bij u indienen als zienswijze bij het “ontwerp van de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht” zoals door u ter inzage gelegd op 16 maart 2016.

In afwachting van uw reactie,

Naam,
Adres,
Postcode, Woonplaats

[sform]7[/sform]