Biodiversiteit in de Diepsmeerpolder 2022

In de Diepsmeerpolder worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 zijn 690 verschillende soorten dieren en planten in de  Diepsmeerpolder waargenomen. Voor een grafiek, klik om te openen.

Daarvan staan er  40 op de  Rode  Lijsten van het  ministerie  van LNV. Zie tabel  hieronder.

 

Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers die hun waarnemingen in dit  gebied publiceren op www.waarnemingen.nl.
De link brengt u direct naar de waarnemingen in de Diepsmeerpolder.
De waargenomen planten en dieren op de  Rode lijsten:

Naam Soort
Bruin blauwtje Dagvlinders
Rookglimschoteltje Korstmossen
Vroege glazenmaker Libellen
Boomsterretje Mossen
Gaspeldoorn Vaatplanten
Gele kornoelje Vaatplanten
Gulden sleutelbloem Vaatplanten
Paardenbloem Vaatplanten
Veldgerst Vaatplanten
Blauwe Kiekendief Vogels
Dwergmeeuw Vogels
Gele kwikstaart Vogels
Goudplevier Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Groene specht Vogels
Grote mantelmeeuw Vogels
Grote zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Huismus Vogels
Kemphaan Vogels
Kerkuil Vogels
Kneu Vogels
Boomvalk Vogels
Koekoek Vogels
Kramsvogel Vogels
Nachtegaal Vogels
Oeverloper Vogels
Purperreiger Vogels
Slechtvalk Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Spotvogel Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wilde zwaan Vogels
Wintertaling Vogels