Biodiversiteit in de Kleimeer (NNN) 2022

In de Kleimeer worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 zijn 195 verschillende soorten dieren en planten in de  Kleimeer waargenomen. Voor een grafiek, klik om te openen.

Daaronder 2 soorten  libelles, 29 soorten Vogels  en 1 Zoogdierensoort die op de  Rode lijsten van  het ministerie  van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voorkomen.

“Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer.”

Foto van rode lijst soort Kneu gemaakt  in de Kleimeer op 19-04-2022, door  Sandra Teer

Naam Soort
Glassnijder Libellen
Vroege glazenmaker Libellen
Blauwe Kiekendief Vogels
Gele kwikstaart Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Groene specht Vogels
Grote mantelmeeuw Vogels
Grote zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Huiszwaluw Vogels
Kneu Vogels
Boomvalk Vogels
Koekoek Vogels
Kramsvogel Vogels
Nachtegaal Vogels
Paapje Vogels
Pijlstaart Vogels
Porseleinhoen Vogels
Roerdomp Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Veldleeuwerik Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wintertaling Vogels
Wulp Vogels
Zomertaling Vogels
Wezel Zoogdieren