Biodiversiteit in het Park van Luna in 2022

Ook in het park van Luna  worden door een groep vrijwilligers  “waarnemingen” van soorten planten in dieren geregistreerd.

In 2022 totaal 242 verschillende soorten, waaronder 37 op de  Rode Lijsten van te  beschermen dieren en planten voorkomen.
Zie onderstaande lijst.

Met dank aan de waarnemers.

Meer informatie  op de website  van “Biodiversiteit  in Noord-Holland”

Bruin blauwtje Dagvlinders
Vroege glazenmaker Libellen
Moeraswolfsmelk Vaatplanten
Blauwe Kiekendief Vogels
Dwergmeeuw Vogels
Engelse kwikstaart Vogels
Gele kwikstaart Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Grote zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Bontbekplevier Vogels
Huiszwaluw Vogels
Keep Vogels
Kemphaan Vogels
Kerkuil Vogels
Kneu Vogels
Boomvalk Vogels
Koekoek Vogels
Nachtegaal Vogels
Oeverloper Vogels
Pijlstaart Vogels
Ransuil Vogels
Ringmus Vogels
Roerdomp Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Tapuit Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wintertaling Vogels
Wulp Vogels
Zeearend Vogels
Zomertaling Vogels