Stichting burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”

Op 10 september 2015 is de stichting burgerinitiatief “Bescherm de  natuur in het Geestmerambacht” opgericht.

De plannen voor een enorm adventurepark in het Geestmerambacht hangen nog steeds boven de markt. De naam is ondertussen wel veranderd de plannen niet.
Het voorbereidingsproces voor het commerciele “Beachpark Geestmerambacht” met horeca, bijeenkomstenzaal, restaurant en terrassen, uitkijk- en klimtoren (32 m hoog), hoogte parcours, tokkelbaan (250 m lang), aanlegsteigers, strandpark en de  avonturenspeelplaats gaat  voort.
Deze publiekstrekker moet verrijzen in beschermd natuurgebied, vlak naast het unieke broed- en natuurgebied De Kleimeer.

De  stichting burgerinitiatief “Bescherm de  natuur in het Geestmerambacht” zal zich inspannen om deze plannen, gezamenlijk met u tegen te houden.

Wij hebben daarbij uw steun nodig. Door deel te nemen aan te organiseren activiteiten, door met anderen over onze initiatieven te praten en door geld aan de stichting te doneren.

Daarmee willen we:

  • onderzoek laten verrichten waarmee de tekortkomingen in het in opdracht van de initiatiefnemers uitgevoerde onderzoek aangetoond kunnen worden,
  • als dat nodig is ook juridische procedures voeren om de plannen tegen te houden,
  • activiteiten organiseren om de natuur- en landschapswaarden van dit gebied onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

Gebruik voor  giften aan stichting burgerinitiatief “Bescherm de  natuur in het  Geestmerambacht” de  volgende bankrekening:
SNS bank: NL68 SNSB 09260076 88
t.n.v. St. Bescherm natuur GA.

Doel van de  stichting is:

Art 2: a. De in het provinciale (Noord Holland) Natuurbeheernlan, versie de dato negenentwintig juni tweeduizend vijftien gedefinieerde landschaps- en natuurwaarden in Natuur- en recreatiegebied Geestmerambacht te beschermen tegen inbreuken van welke aard dan ook en de genoemde landschaps- en natuurwaarden in het bedoelde gebied (zoals weergegeven op de aan deze akte gehechte kaart) te versterken.
In het provinciale Natuurbeheerplan is vermeld waar, welke soort natuur, agrarische natuur oflandschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natuurverbindingen. Ook is vermeld in het Natuurbeheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige natuur, agarische natuur of landschap beheerd moet worden.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Art 3: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de kennis over de aanwezige natuurwaarden en de ontwikkelmogelijkheden hiervan te vergroten en te verbreden onder andere door samenwerking met soortgelijke en gelijkgestemde organisaties, het doen van voorlichtings- en publieksacties, gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen, beroep en bezwaar aan te  tekenen of in te stellen op bestuurlijke plannen in het genoemde natuur- en recreatiegebied, waaronder begrepen verzoeken tot het stellen van een voorlopige beschikking bij de daartoe bevoegde rechter en het instellen van hoger beroep bij de daartoe bevoegde instantie.
Gegevens stichting burgerinitiatief “Bescherm de  natuur in het  Geestmerambacht”:
Adres: Dorpsstraat 470, (geen bezoekadres)
1722 EK te Zuid  Scharwoude.
Tel:     0226 317302
Emailadres: info@adventureparkgeestmerambacht.nl
KvK-nummer: 64119653.