Waarnemingen in Het Geestmerambacht (NNN) in het 1e halfjaar 2022

Geestmerambacht 1e halfjaar 2022

In het  Geestmerambacht worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.

Tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 zijn 612 verschillende soorten dieren en planten in het Geestmerambacht waargenomen. Voor een grafiek, klik om te openen.
Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers die hun waarnemingen in dit  gebied publiceren op www.waarnemingen.nl.
De link brengt u direct naar de waarnemingen in de Kleimeer.
Daar vindt u ook foto’s van de waargenomen planten en dieren.
In de  periode 1 januari 2022 tm 30 juni 2022 zijn er  56 dieren- en plantensoorten die vermeld staan op de  Rode Lijsten van het  ministerie van LNV  in dit  NNN-gebied waargenomen.
Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer.
Bron ministerie van Landbouw, Visserij en  Voedselkwaliteit
Naam Rode lijstsoort
Smalbandwespbij Bijen
Vroege wespbij Bijen
Grijze rimpelrug Bijen
Grote koekoekshommel Bijen
Bruin blauwtje Dagvlinders
Glassnijder Libellen
Vroege glazenmaker Libellen
Gewone morielje Paddenstoelen
Grote aderbekerzwam Paddenstoelen
Kapjesmorielje Paddenstoelen
Korenbloem Vaatplanten
Zomerklokje Vaatplanten
Blauwe kiekendief Vogels
Dwergmeeuw Vogels
Gele kwikstaart Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Grauwe vliegenvanger Vogels
Groene specht Vogels
Grote lijster Vogels
Grote mantelmeeuw Vogels
Grote zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Huiszwaluw Vogels
Kemphaan Vogels
Kerkuil Vogels
Kleine zilverreiger Vogels
Kneu Vogels
Koekoek Vogels
Kramsvogel Vogels
Brilduiker Vogels
Nachtegaal Vogels
Oeverloper Vogels
Pijlstaart Vogels
Porseleinhoen Vogels
Ransuil Vogels
Ringmus Vogels
Roerdomp Vogels
Slechtvalk Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Veldleeuwerik Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wielewaal Vogels
Wintertaling Vogels
Zeearend Vogels
Zomertaling Vogels
Zwarte stern Vogels
Zoetwaterneriet Weekdieren
Konijn Zoogdieren
Rosse vleermuis Zoogdieren
Wezel Zoogdieren