Waarnemingen in de uitbreiding Kleimeer 1e halfjaar 2022

In de uitbreiding Kleimeer worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.

Tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 zijn 412 verschillende soorten dieren en planten in de  Uitbreiding Kleimeer waargenomen, waarvan 136 vogelsoorten. Zie de  lijst  hieronder.

Voor een grafiek, klik om te openen.

Daaronder 50 soorten die  voorkomen op de  Rode  lijsten  van  het  ministerie van LNV.

Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers die hun waarnemingen in dit  gebied publiceren op www.waarnemingen.nl.

De bovenstaande link brengt u direct naar de waarnemingen in de Uitbreiding Kleimeer.
Daar vindt u ook foto’s van de waargenomen planten en dieren.

De  50 dier- en  plantensoorten die voorkomen op de  Rode Lijsten en die de  uitbreiding Kleimeer als  leef- en eventueel broedgebied hebben uitgekozen, vindt u hieronder.

Naam Rode lijstsoort
Glassnijder Libellen
Grote aderbekerzwam Paddenstoelen
Beemdkroon Vaatplanten
Kleine ratelaar Vaatplanten
Veldsalie Vaatplanten
Weideklokje Vaatplanten
Bolderik Vaatplanten
Blauwe Kiekendief Vogels
Dwergmeeuw Vogels
Dwergstern Vogels
Engelse Kwikstaart Vogels
Gele Kwikstaart Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Grote Mantelmeeuw Vogels
Grote Zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Bontbekplevier Vogels
Huismus Vogels
Huiszwaluw Vogels
Kemphaan Vogels
Kleine Zilverreiger Vogels
Kneu Vogels
Koekoek Vogels
Kramsvogel Vogels
Nachtegaal Vogels
Noordse Stern Vogels
Oeverloper Vogels
Paapje Vogels
Pijlstaart Vogels
Porseleinhoen Vogels
Ringmus Vogels
Roerdomp Vogels
Slechtvalk Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Steltkluut Vogels
Tapuit Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Veldleeuwerik Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wintertaling Vogels
Wulp Vogels
Zomertaling Vogels
Konijn Zoogdieren
Rosse Vleermuis Zoogdieren
Wezel Zoogdieren