Waarnemingen Kleimeer (NNN) 1e halfjaar 2022

In de Kleimeer worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.

Tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 zijn 156 verschillende soorten dieren en planten in de  Kleimeer waargenomen. Voor een grafiek, klik om te openen.

Daaronder 2 soorten  libelles, 29 soorten Vogels  en 1 Zoogdierensoort die op de  Rode lijsten van  het ministerie  van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voorkomen.

“Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer.”

Naam Rode  lijstsoort
Glassnijder Libellen
Vroege glazenmaker Libellen
Blauwe Kiekendief Vogels
Gele Kwikstaart Vogels
Graspieper Vogels
Boerenzwaluw Vogels
Grote Mantelmeeuw Vogels
Grote Zilverreiger Vogels
Grutto Vogels
Huiszwaluw Vogels
Kneu Vogels
Boomvalk Vogels
Koekoek Vogels
Kramsvogel Vogels
Nachtegaal Vogels
Paapje Vogels
Pijlstaart Vogels
Porseleinhoen Vogels
Roerdomp Vogels
Slobeend Vogels
Smient Vogels
Snor Vogels
Torenvalk Vogels
Tureluur Vogels
Veldleeuwerik Vogels
Visdief Vogels
Watersnip Vogels
Wintertaling Vogels
Wulp Vogels
Zomertaling Vogels
Wezel Zoogdieren

Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers die hun waarnemingen in dit  gebied publiceren op www.waarnemingen.nl.
De link brengt u direct naar de waarnemingen in de Kleimeer.
Daar vindt u ook foto’s van de waargenomen planten en dieren.

Vogels
Grote Canadese Gans – Branta canadensis *
Brandgans – Branta leucopsis
Grauwe Gans – Anser anser
Zwaangans – Anser cygnoides *
Kolgans – Anser albifrons
Nijlgans – Alopochen aegyptiaca *
Bergeend – Tadorna tadorna
Zomertaling – Spatula querquedula
Slobeend – Spatula clypeata
Krakeend – Mareca strepera
Smient – Mareca penelope
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Pijlstaart – Anas acuta
Wintertaling – Anas crecca
Tafeleend – Aythya ferina
Kuifeend – Aythya fuligula
Gierzwaluw – Apus apus
Koekoek – Cuculus canorus
Holenduif – Columba oenas
Houtduif – Columba palumbus
Waterral – Rallus aquaticus
Porseleinhoen – Porzana porzana
Waterhoen – Gallinula chloropus
Meerkoet – Fulica atra
Fuut – Podiceps cristatus
Scholekster – Haematopus ostralegus
Kluut – Recurvirostra avosetta
Kievit – Vanellus vanellus
Regenwulp – Numenius phaeopus
Wulp – Numenius arquata
Grutto – Limosa limosa
Bonte Strandloper – Calidris alpina
Houtsnip – Scolopax rusticola
Watersnip – Gallinago gallinago
Witgat – Tringa ochropus
Tureluur – Tringa totanus
Groenpootruiter – Tringa nebularia
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
Visdief – Sterna hirundo
Ooievaar – Ciconia ciconia
Aalscholver – Phalacrocorax carbo
Lepelaar – Platalea leucorodia
Roerdomp – Botaurus stellaris
Blauwe Reiger – Ardea cinerea
Grote Zilverreiger – Ardea alba
Wespendief – Pernis apivorus
Sperwer – Accipiter nisus
Havik – Accipiter gentilis
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
Rode Wouw – Milvus milvus
Zwarte Wouw – Milvus migrans
Buizerd – Buteo buteo
IJsvogel – Alcedo atthis
Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
Torenvalk – Falco tinnunculus
Boomvalk – Falco subbuteo
Zwarte Kraai – Corvus corone
Baardman – Panurus biarmicus
Veldleeuwerik – Alauda arvensis
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Huiszwaluw – Delichon urbicum
Cetti’s Zanger – Cettia cetti
Staartmees – Aegithalos caudatus
Fitis – Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
Snor – Locustella luscinioides
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Winterkoning – Troglodytes troglodytes
Boomkruiper – Certhia brachydactyla
Spreeuw – Sturnus vulgaris
Beflijster – Turdus torquatus
Merel – Turdus merula
Kramsvogel – Turdus pilaris
Zanglijster – Turdus philomelos
Roodborst – Erithacus rubecula
Blauwborst – Luscinia svecica
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
Paapje – Saxicola rubetra
Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
Napoleonnetje – Estrilda troglodytes *
Heggenmus – Prunella modularis
Gele Kwikstaart – Motacilla flava
Witte Kwikstaart – Motacilla alba
Graspieper – Anthus pratensis
Waterpieper – Anthus spinoletta
Vink – Fringilla coelebs
Groenling – Chloris chloris
Kneu – Linaria cannabina
Putter – Carduelis carduelis
Sijs – Spinus spinus
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Zoogdieren
Vos – Vulpes vulpes
Wezel – Mustela nivalis
Reptielen en salamanders
Bruine kikker – Rana temporaria
Dag- en nachtvlinders
Oranjetipje – Anthocharis cardamines
Groot koolwitje – Pieris brassicae
Klein koolwitje – Pieris rapae
Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog – Aglais io
Kleine vos – Aglais urticae
Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album
Landkaartje – Araschnia levana
Bont zandoogje – Pararge aegeria
Hooibeestje – Coenonympha pamphilus
Variabele waterjuffer – Coenagrion pulchellum
Vroege glazenmaker – Aeshna isoceles
Glassnijder – Brachytron pratense
Gewone slijkvlieg – Sialis lutaria
Duitse schorpioenvlieg – Panorpa germanica
Gewone barnsteenslak – Succinea putris
Rietvink – Euthrix potatoria
Grote beer – Arctia caja
Gamma-uil – Autographa gamma
Kleine parelmot – Glyphipterix simpliciella
Fluitenkruid – Anthriscus sylvestris
Echte kamille – Matricaria chamomilla
Herik – Sinapis arvensis
Haagwinde – Convolvulus sepium
Oeverzegge – Carex riparia
Veelbloemige roos – Rosa multiflora
Paddenstoelen
Zwavelzwam – Laetiporus sulphureus
Zadelzwam – Polyporus squamosus
Grauw rijpmos – Physconia grisea
Insecten
Zwarte rietkever – Plateumaris bracata
Aziatisch lieveheersbeestje – Harmonia axyridis *
Schaakbordlieveheersbeestje – Propylea quatuordecimpunctata
Roodaarskniptor – Athous haemorrhoidalis
Roodkopvuurkever – Pyrochroa serraticornis
Gewone oeverkortschildkever – Paederus riparius
Honingbij – Apis mellifera
Boomhommel – Bombus hypnorum
Roodzwarte dubbeltand – Nomada fabriciana
Viltvlekzandbij – Andrena nitida
Roodbuikje – Andrena ventralis
Macrophya militaris
Tenthredo mesomela
Sigaargalvlieg – Lipara lucens
Schorsvlieg – Mesembrina meridiana
Herfstvlieg – Musca autumnalis
Neomyia cornicina
Gewoon goudlokje – Chrysopilus cristatus
Gewone oeverslakvlieg – Pherbina coryleti
Bruine langsprietslakvlieg – Sepedon spinipes
Zwarte moeraswapenvlieg – Odontomyia tigrina
Gewoon weidegitje – Cheilosia albitarsis
Kervelgitje – Cheilosia pagana
Snorzweefvlieg – Episyrphus balteatus
Gewone pendelvlieg – Helophilus pendulus
Gewone driehoekszweefvlieg – Melanostoma mellinum
Micaplatvoetje – Platycheirus albimanus
Menuetzweefvlieg – Syritta pipiens
Bosbandzweefvlieg – Syrphus torvus
Moeraszweefvlieg – Tropidia scita
Witte reus – Volucella pellucens
Ondersoorten
Kolgans ssp albifrons – Anser albifrons albifrons
Witsterblauwborst – Luscinia svecica cyanecula
Gele Kwikstaart ssp flava – Motacilla flava flava