Waarnemingen 2020

Op www.waarneming.nl worden alle  natuurwaarneming bijgehouden. Dit geldt  ook voor  natuur en recreatiegebied Geestmerambacht. link naar waarnemingen in het Geestmerambacht

Hieronder het overzicht van de “waarnemeningen” in het Geestmerambacht in 2020.
Het betreft 596 individuele soorten, planten en dieren. Waarvan 24 “Zeldzaam” zijn en 4 “Zeer Zeldzaam”.

Overzicht 2020
Vogels
1Grote Canadese Gans
2Brandgans
3Grauwe Gans
4Kolgans
5Zwarthalszwaan
6Knobbelzwaan
7Nijlgans
8Bergeend
9Manengans
10Zomertaling
11Slobeend
12Krakeend
13Smient
14Wilde Eend
15Pijlstaart
16Wintertaling
17Krooneend
18Tafeleend
19Kuifeend
20Brilduiker
21Nonnetje
22Grote Zaagbek
23Rosse Stekelstaart
24Fazant
25Gierzwaluw
26Koekoek
27Holenduif
28Houtduif
29Waterral
30Waterhoen
31Meerkoet
32Dodaars
33Roodhalsfuut
34Fuut
35Geoorde Fuut
36Scholekster
37Kluut
38Kievit
39Goudplevier
40Zilverplevier
41Kleine Plevier
42Regenwulp
43Wulp
44Rosse Grutto
45Grutto
46Kemphaan
47Bonte Strandloper
48Houtsnip
49Watersnip
50Oeverloper
51Witgat
52Tureluur
53Bosruiter
54Zwarte Ruiter
55Groenpootruiter
56Kokmeeuw
57Dwergmeeuw
58Zwartkopmeeuw
59Stormmeeuw
60Grote Mantelmeeuw
61Zilvermeeuw
62Pontische Meeuw
63Kleine Mantelmeeuw
64Visdief
65Zwarte Stern
66Aalscholver
67Lepelaar
68Roerdomp
69Woudaap
70Blauwe Reiger
71Grote Zilverreiger
72Kleine Zilverreiger
73Visarend
74Sperwer
75Havik
76Bruine Kiekendief
77Blauwe Kiekendief
78Rode Wouw
79Zeearend
80Buizerd
81Ransuil
82Velduil
83IJsvogel
84Grote Bonte Specht
85Groene Specht
86Torenvalk
87Boomvalk
88Slechtvalk
89Halsbandparkiet
90Gaai
91Ekster
92Kauw
93Zwarte Kraai
94Kuifmees
95Pimpelmees
96Koolmees
97Baardman
98Veldleeuwerik
99Oeverzwaluw
100Boerenzwaluw
101Huiszwaluw
102Cetti’s Zanger
103Staartmees
104Bladkoning
105Fitis
106Tjiftjaf
107Rietzanger
108Kleine Karekiet
109Bosrietzanger
110Sprinkhaanzanger
111Snor
112Zwartkop
113Tuinfluiter
114Braamsluiper
115Grasmus
116Vuurgoudhaan
117Goudhaan
118Winterkoning
119Boomkruiper
120Spreeuw
121Beflijster
122Merel
123Kramsvogel
124Koperwiek
125Zanglijster
126Grote Lijster
127Grauwe Vliegenvanger
128Roodborst
129Blauwborst
130Nachtegaal
131Paapje
132Roodborsttapuit
133Tapuit
134Heggenmus
135Grote Gele Kwikstaart
136Witte Kwikstaart
137Rouwkwikstaart
138Boompieper
139Waterpieper
140Vink
141Keep
142Appelvink
143Goudvink
144Groenling
145Kneu
146Putter
147Sijs
148Rietgors
Zoogdieren
149Europese Haas
150Konijn
151Dwergmuis
152West
153Europese Mol
154Gewone Dwergvleermuis
155Vos
156Boommarter
157Hermelijn
158Wezel
Reptielen en salamanders
159Lettersierschildpad
160Gewone pad
161Kleine watersalamander
Vlinders, libellen
162Oranjetipje
163Groot koolwitje
164Klein koolwitje
165Klein geaderd witje
166Citroenvlinder
167Kleine vuurvlinder
168Eikenpage
169Boomblauwtje
170Bruin blauwtje
171Icarusblauwtje
172Atalanta
173Distelvlinder
174Dagpauwoog
175Kleine vos
176Gehakkelde aurelia
177Landkaartje
178Bruin zandoogje
179Bont zandoogje
180Hooibeestje
181Gewone pantserjuffer
182Azuurwaterjuffer
183Variabele waterjuffer
184Lantaarntje
185Vroege glazenmaker
186Paardenbijter
187Vuurlibel
188Viervlek
189Gewone oeverlibel
190Bloedrode heidelibel
191Bruinrode heidelibel
192Steenrode heidelibel
193Gewone tweevleugel
194Limnephilus marmoratus
195Duitse schorpioenvlieg
196Weideschorpioenvlieg
Slakken
197Gewone driehoeksmossel
198Zwartgerande tuinslak
199Segrijnslak
200Bruine blinkslak
201Gewone barnsteenslak
Vlinders
202Hoornaarvlinder
203Geoogde bandspanner
204Kleine groenbandspanner
205Berkenwintervlinder
206Grote wintervlinder
207Gewone spikkelspanner
208Wapendrager
209Witvlakvlinder
210Donsvlinder
211Bruine snuituil
212Gamma Uil
213Maagdelijke mineermot
214Smaragdlangsprietmot
215Printplaatmot
216Elzenblaasmijnmot
217Kardinaalsmutsstippelmot
218Meidoornstippelmot
219Brandnetelbladroller
220V-oogbladroller
221Oranje dwergbladroller
222Brandnetelmot
223Sneeuwwitte vedermot
224Buxusmot
Vissen
225Paling
226Kleine modderkruiper
227Giebel
228Blankvoorn
229Snoek
230Rivierdonderpad
231Pos
232Baars
Planten
233Spaanse aak
234Gewone esdoorn
235Look zonder look
236Bieslook
237Slangenlook
238Daslook
239Kraailook
240Grote vossenstaart
241Gewone engelwortel
242Fluitenkruid
243Gewone klit
244Gewone zandmuur
245Italiaanse aronskelk
246Gevlekte aronskelk
247Tongvaren
248Madeliefje
249Bernagie
250Raapzaad
251Dotterbloem
252Kleine veldkers
253Knoopkruid
254Gewone hoornbloem
255Kluwenhoornbloem
256Wilde cichorei
257Akkerdistel
258Speerdistel
259Akkerwinde
260Rode kornoelje
261Hazelaar
262Eenstijlige meidoorn
263Brede orchis
264Rietorchis
265Peen
266Mannetjesvaren
267Harig wilgenroosje
268Brede wespenorchis
269Heermoes
270Reuzenpaardenstaart
271Koninginnekruid
272Zwaluwtong
273Sporkehout
274Es
275Slipbladige ooievaarsbek
276Zachte ooievaarsbek
277Donkere ooievaarsbek
278Robertskruid
279Geel nagelkruid
280Hondsdraf
281Dubbelkelk
282Gele lis
283Akkerkool
284Gewone rolklaver
285Tuinjudaspenning
286Watermunt
287Akkervergeet mij nietje
288Wilde marjolein
289Gewone vogelmelk
290Gewone pastinaak
291Rietgras
292Gewoon timoteegras
293Smalle weegbree
294Glanzig fonteinkruid
295Schijnaardbei
296Vijfvingerkruid
297Gewone brunel
298Zoete kers
299Vogelkers
300Sleedoorn
301Heelblaadjes
302Scherpe boterbloem
303Grote ratelaar
304Veelbloemige roos
305Zwarte braam
306Dauwbraam
307Schapenzuring
308Boswilg
309Amandelwilg
310Gewone vlier
311Waterpunge
312Knopig helmkruid
313Dagkoekoeksbloem
314Herik
315Gekroesde melkdistel
316Moerasmelkdistel
317Wilde lijsterbes
318Bosandoorn
319Gewone smeerwortel
320Poelruit
321Gele morgenster
322Rode klaver
323Klein hoefblad
324Kleine lisdodde
325Echte valeriaan
326Zwarte toorts
327Grote ereprijs
328Gelderse roos
329Vogelwikke
330Voederwikke
Paddestoelen
331Toefige labyrintzwam
332Draadsporig stengeltongetje
333Straatchampignon
334Donkere elzenzompzwam
335Roodbruine slanke amaniet
336Paarse knoopzwam
337Echt judasoor
338Viltig judasoor
339Zwavelgeel schijfzwammetje
340Grijze buisjeszwam
341Rookzwam
342Dooiergele mestzwam
343Zwarte knoopzwam
344Papierzwammetje
345Geel hoorntje
346Zwarte viltzwam
347Paarse korstzwam
348Elzenkatjesmummiekelkje
349Elzenpropmummiekelkje
350Nevelzwam
351Robertskruidkraterbultje
352Zwerminktzwam
353Grote viltinktzwam
354Gewone glimmerinktzwam
355Grote kale inktzwam
356Geschubde inktzwam
357Witdekselkalkbekertje
358Houtknoopje
359Oranje druppelzwam
360Kogelhoutskoolzwam
361Dof kalkschaaltje
362Variabel kristalkopje
363Grote aderbekerzwam
364Harde voorjaarssatijnzwam
365Citroengele satijnzwam
366Klontjestrilzwam
367Zwarte trilzwam
368Stijfselzwam
369Klein zweephaarschijfje
370Langsporig fluweelpootje
371Gewoon fluweelpootje
372Kraagmosklokje
373Bundelmosklokje
374Weidemosklokje
375Dikrandtonderzwam
376Platte tonderzwam
377Harslakzwam
378Tweekleurig elfenbankje
379Witte kluifzwam
380Holsteelkluifzwam
381Nonnenkapkluifzwam
382Wollige bundelzwam
383Zwartwordende wasplaat
384Witte vlierschorszwam
385Gewone zwavelkop
386Oranje zwameter
387Roestbruine kogelzwam
388Stobbenzwammetje
389Gewone fopzwam
390Dofpaars wolschijfje
391Gewoon franjekelkje
392Witbruin franjekelkje
393Eivormig ruigkogeltje
394Harde populierboleet
395Glanzend druivenpitje
396Weidekringzwam
397Smeerwortelroest
398Donsvoetbundelzwam
399Meidoornrotkelkje
400Oranje dwergmycena
401Suikermycena
402Helmmycena
403Grote bloedsteelmycena
404Korrelige taaiplaat
405Asgrauwe schorszwam
406Oranjerode schorszwam
407Roze populierenschorszwam
408Wijnrode bosbekerzwam
409Terneergeslagen bekerzwam
410Boomgaardvuurzwam
411Oranje aderzwam
412Gewone oesterzwam
413Gele aderhertenzwam
414Splijthoedhertenzwam
415Grauwgroene hertenzwam
416Rozenmeeldauw
417Peksteel
418Winterhoutzwam
419Zadelzwam
420Franjeporiezwam
421Waaierbuisjeszwam
422Zevenbladgist
423Polderfranjehoed
424Bleke franjehoed
425Sierlijke franjehoed
426Lentefranjehoed
427Witsteelfranjehoed
428Vroege franjehoed
429Winderoest
430Kroonroest
431Hondsdrafroest
432Zuring
433Klein hoefblad
434Akkerdistelroest
435Brandnetel
436Zilveren boomkussen
437Krulhaarkelkzwam
438Rode kelkzwam
439Waaiertje
440Wortelende aardappelbovist
441Gewone wimperzwam
442Roze raspzwam
443Gele korstzwam
444Waaierkorstzwam
445Elzenvlag
446Witte bultzwam
447Gezoneerd elfenbankje
448Gewoon elfenbankje
449Gele trilzwam
450Fopdraadwatje
451Zemelig donsvoetje
452Gewoon donsvoetje
453Rossig buiskussen
454Vingerhoedje
455Geweizwam
456Esdoornhoutknotszwam
457Houtknotszwam
458Gewoon muisjesmos
459Gewoon dikkopmos
460Gesnaveld klauwtjesmos
461Fijn laddermos
462Gedrongen kantmos
463Gewoon schijfjesmos
464Bleek boomvorkje
465Rommelig olievlekje
466Klein boomzonnetje
467Zuidelijke citroenkorst
468Boomcementkorst
469Rookglimschoteltje
470Geelgroene schotelkorst
471Gewoon purperschaaltje
472Lichenochora weillii
473Xanthoriicola physciae
474Kort schriftmos
Spinnen insecten
475Rietkruisspin
476Kruidhangmatspin
477Kraamwebspin
478Strekpoot
479Leiobunum rotundum
480Tomocerus minor
481Tomocerus vulgaris
482Kustsprinkhaan
483Grote groene sabelsprinkhaan
484Aphrophora alni
485Schuimbeestje
486Bloedcicade
487Zuringrandwants
488Geblokte glasvleugelwants
489Berkenkielwants
490Snuitkeverschildwants
491Groene schildwants
492Anthocoris nemoralis
493Aardappelprachtblindwants
494Esdoornhalsbandwants
495Rode halsbandwants
496Slanke diksprietblindwants
497Brandnetelblindwants
498Variabele dwergschaduwwants
499Streepdijblindwants
500Tweedoornsmallijf
501Grasbloemwants
502Boomsikkelwants
503Wikkespitssnuitkever
504Cantharis decipiens
505Zwartpootsoldaatje
506Bleekgele weekschildkever
507Zwart soldaatje (pellucida)
508Kleine rode weekschild
509Blauwe baardloper
510Gewone distelboktor
511Elzenhaantje
512Gouden wilgenaardvlo
513Waterleliehaantje
514Groen zuringhaantje
515Roomvleklieveheersbeestje
516Zevenstippelig lieveheersbeestje
517Aziatisch lieveheersbeestje
518Schaakbordlieveheersbeestje
519Citroenlieveheersbeestje
520Groene bladsnuitkever
521Grote spinnende watertor
522Oedemera croceicollis
523Zwartkopvuurkever
524Roodkopvuurkever
525Honingbij
526Boomhommel
527Steenhommel
528Veldhommel
529Akkerhommel
530Weidehommel
531Grote koekoekshommel
532Gewone wespbij
533Roodgatje
534Meidoornzandbij
535Roodbuikje
536Arge cyanocrocea
537Dolerus vestigialis
538Eutomostethus luteiventris
539Amandelwilgblaasbladwesp
540Irisbladwesp
541Tenthredo atra
542Tenthredo livida
543Kleine zeefwesp
544Bijenwolf
545Duitse wesp
546Gewone wesp
547Klaverbladgalmug
548Veenwortelgalmug
549Stictochironomus pictulus
550Limonia nubeculosa
551Phylidorea ferruginea
552Kool
553Tipula paludosa
554Tipula vernalis
555Chrysantevlieg
556Anthomyia procellaris
557Sprinkhaanvlieg
558Roestbruine kromlijf
559Dolichopus ungulatus
560Dryomyza anilis
561Akkerdisteldansvlieg
562Zilvervlekdansvlieg
563Grote dansvlieg
564Lichte driestreepsdansvlieg
565Graphomya maculata
566Palloptera muliebris
567Tonderzwambreedvoet
568Metopia argyrocephala
569Strontvlieg
570Ingesnoerde waterzweefvlieg
571Vliegende speld
572Wollig gitje
573Kervelgitje
574Kleine woudzwever
575Enkele
576Snorzweefvlieg
577Weidevlekoog
578Kleine bijvlieg
579Bosbijvlieg
580Kegelbijvlieg
581Blinde bij
582Moeraspendelvlieg
583Gewone pendelvlieg
584Citroenpendelvlieg
585Gewone driehoekszweefvlieg
586Slanke driehoekszweefvlieg
587Doodskopzweefvlieg
588Gewone snuitvlieg
589Witte halvemaanzweefvlieg
590Moeraszweefvlieg
591Witte reus
592Stadsreus
593Gewone citroenzweefvlieg
594Gewone rode bladloper
595Rosse knobbeldaas
596Rivierbodemkruiper
Zeldzaam
1Woudaap
2Bladkoning
3Boommarter
4Hermelijn
5Bieslook
6Slangenlook
7Daslook
8Reuzenpaardenstaart
9Donkere ooievaarsbek
10Dubbelkelk
11Wilde marjolein
12Echt judasoor
13Witbruin franjekelkje
14Korrelige taaiplaat
15Wijnrode bosbekerzwam
16Rozenmeeldauw
17Polderfranjehoed
18Lentefranjehoed
19Rommelig olievlekje
20Klein boomzonnetje
21Zuidelijke citroenkorst
22Boomcementkorst
23Lichenochora weillii
24Rivierbodemkruiper
zeer zeldzaam
1Rozenmeeldauw
2Rommelig olievlekje
3Boomcementkorst
4Lichenochora weillii