Reactie burgerinitiatief op concept Visie

Op 22 juli 2020 heeft het burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht bijgaande reactie op de concept Visie aan het recreatieschap gestuurd.

Aan: Bestuur recreatieschap Geestmerambacht
Zuid Scharwoude, 22 juli 2020

Betreft: Uw concept Visie 2030 “Parkenlint tussen stad en dorp”.

Geacht bestuur,

Via via kregen wij, burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht, een
melding dat op 3 en 9 juni jl. een digitale presentatie zou worden gegeven aan diegenen
die in het verleden een bijdrage hebben geleverd over mogelijke ontwikkelingen in het
gebied van het recreatieschap Geestmerambacht.
Omdat wij in het verleden bij meerdere gelegenheden onze inbreng hebben gegeven, zijn
wij teleurgesteld dat wij niet voor deze presentaties zijn uitgenodigd.

Onderstaand geven wij alsnog onze reactie op uw concept-visie 2030.

 • Als burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht zijn wij van mening dat de locatieontwikkelingen in uw verdienmodel (wellness- congrescentrum-overnachtingen, horeca, beachpark, windmolens) niet kunnen samengaan met verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit die u zegt na te streven.

De reacties op uw participatietraject maken duidelijk dat er nauwelijks interesse bestaat
voor een (extra) hotel, restaurant (al op 2 locaties aanwezig; het is pijnlijk te constateren
dat zij door u als niet hoogstaand worden beoordeeld) of bungalowpark. De nu
gepresenteerde ontwikkelplannen gaan hieraan voorbij.

 • Tijdens de corona crises is duidelijk gebleken dat de behoefte aan openbare groene ruimte groot is; mensen willen in hun eigen directe omgeving kunnen wandelen, sporten, fietsen.

Al voor de corona crisis werd door 93% van de reacties van uw participatie traject
aangegeven te willen genieten van natuur, zowel zomers als s’winters.

 • Recreatie en natuur kunnen goed samengaan, mits met wederzijds respect, beheer gericht op bescherming en ontwikkeling van natuur en groene ruimte. Grootschalige bouwactiviteiten en intensieve recreatie passen daar niet bij.
 • De biodiversiteit in Nederland is met 85% afgenomen. Dit heeft alles te maken met gebrek aan en verloren gaan van de leefruimte voor planten en dieren. Het Geestmerambacht heeft de mogelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan een verhoging van de biodiversiteit. Deze kans is eenmalig. Wat eenmaal bebouwd is komt als leefgebied niet meer terug.

Uw plannen beperken de leefruimte van plant en dier en gaan ten koste van bestaande
ecosystemen.

 • Er wordt voorbij gegaan aan de vraag: wat de economische waarde van natuur is.
  Waarom niet gekozen voor het creëren en in standhouden van waardevolle natuur door aangepast beheer in plaats van het zoveelste grootschalige nieuwe recreatieproject?

Waarom de bestaande recreatie- horeca- en overnachting- voorzieningen niet verbeteren,zodat dit niet verder ten koste gaat van natuur?

 • In de onlangs gehouden bijeenkomsten over de Regionale Energietransitie (RES) zijn mogelijke plekken voor de RES besproken. Het gebied Geestmerambacht werd door de aanwezigen hierbij nadrukkelijk als ongewenste locatie gezien.

Samenvattend:

 • Het is zeer teleurstellend dat gekozen wordt voor een economisch verdienmodel.
 • Het is onmogelijk de door u genoemde mogelijkheden te verenigen met het behouden en/of versterken van natuurwaarden.
 • De behoefte aan een groene omgeving was groot en is tijdens de corona crisis ook groot gebleken.

Wij kiezen onverkort voor uitbreiding van natuurwaarden in het gebied. Hiervoor liggen veel kansen en mogelijkheden door op de wezenlijke waarden en kenmerken gericht beheer.
Wij blijven tegen de realisatie van grootschalige commerciële recreatieve voorzieningen;
dit gaat niet samen met versterking van natuur.
Wij roepen omringende gemeenten op hun bijdrage aan het Recreatieschap aan te passen, waardoor grote ingrepen ten koste van natuur van hun inwoners kan worden voorkomen.

Wij hopen met onze reactie bij te dragen aan een visie die recht doet aan de aanwezige en te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden.

Hoogachtend,
namens stichting burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”
C. M.M. Zandbergen
voorzitter