Waarnemingen 1e halfjaar 2019 in de Geestmerambacht

This content has been archived. It may no longer be relevant

In de Geestmerambacht zijn in het 1e halfjaar van 2019 354 verschillende soorten planten en dieren waargenomen. Waaronder 13 zeldzame soorten. Deze zijn in de lijst dikgedrukt.

Vogels
1Grote Canadese Gans
2Brandgans
3Grauwe Gans
4Zwarte Zwaan
5Knobbelzwaan
6Nijlgans
7Zomertaling
8Slobeend
9Krakeend
10Smient
11Wilde Eend
12Pijlstaart
13Wintertaling
14Tafeleend
15Kuifeend
16Buffelkopeend
17Nonnetje
18Rosse Stekelstaart
19Dodaars
20Fuut
21Ooievaar
22Lepelaar
23Roerdomp
24Blauwe Reiger
25Grote Zilverreiger
26Kleine Zilverreiger
27Aalscholver
28Visarend
29Sperwer
30Havik
31Bruine Kiekendief
32Blauwe Kiekendief
33Ruigpootbuizerd
34Buizerd
35Waterral
36Porseleinhoen
37Waterhoen
38Meerkoet
39Scholekster
40Kluut
41Kievit
42Bontbekplevier
43Regenwulp
44Wulp
45Grutto
46Kemphaan
47Bonte Strandloper
48Houtsnip
49Watersnip
50Oeverloper
51Witgat
52Tureluur
53Bosruiter
54Zwarte Ruiter
55Groenpootruiter
56Kokmeeuw
57Dwergmeeuw
58Zwartkopmeeuw
59Stormmeeuw
60Zilvermeeuw
61Pontische Meeuw
62Kleine Mantelmeeuw
63Visdief
64Holenduif
65Houtduif
66Turkse Tortel
67Koekoek
68Ransuil
69Gierzwaluw
70Grote Bonte Specht
71Groene Specht
72Torenvalk
73Smelleken
74Boomvalk
75Slechtvalk
76Halsbandparkiet
77Gaai
78Ekster
79Kauw
80Zwarte Kraai
81Kuifmees
82Pimpelmees
83Koolmees
84Baardman
85Boomleeuwerik
86Veldleeuwerik
87Oeverzwaluw
88Boerenzwaluw
89Cetti’s Zanger
90Staartmees
91Fluiter
92Fitis
93Tjiftjaf
94Rietzanger
95Kleine Karekiet
96Bosrietzanger
97Sprinkhaanzanger
98Snor
99Zwartkop
100Tuinfluiter
101Braamsluiper
102Grasmus
103Vuurgoudhaan
104Goudhaan
105Winterkoning
106Boomkruiper
107Spreeuw
108Beflijster
109Merel
110Kramsvogel
111Koperwiek
112Zanglijster
113Grote Lijster
114Grauwe Vliegenvanger
115Roodborst
116Blauwborst
117Nachtegaal
118Roodborsttapuit
119Heggenmus
120Gele Kwikstaart
121Engelse Kwikstaart
122Witte Kwikstaart
123Boompieper
124Waterpieper
125Vink
126Keep
127Appelvink
128Groenling
129Kneu
130Putter
131Rietgors
Zoogdieren
132Haas
133Mol
Reptielen
134Gewone Pad
135Bruine Kikker
Vlinders
136Oranjetipje
137Groot koolwitje
138Klein koolwitje
139Klein geaderd witje
140Citroenvlinder
141Kleine vuurvlinder
142Boomblauwtje
143Bruin blauwtje
144Icarusblauwtje
145Atalanta
146Distelvlinder
147Dagpauwoog
148Kleine vos
149Gehakkelde aurelia
150Landkaartje
151Bruin zandoogje
152Bont zandoogje
153Argusvlinder
Libellen
154Hooibeestje
155Azuurwaterjuffer
156Variabele waterjuffer
157Lantaarntje
158Blauwe glazenmaker
159Vroege glazenmaker
160Glassnijder
161Viervlek
162Gewone oeverlibel
Overige insecten
163Weideschorpioenvlieg
164Gewone bandspanner
165Smaragdlangsprietmot
166Kardinaalsmutsstippelmot
167Brandnetelbladroller
Planten
168Look zonder look
169Armbloemig look
170Zwarte els
171Grote vossenstaart
172Gewone engelwortel
173Fluitenkruid
174Grote klit
175Gewone klit
176Italiaanse aronskelk
177Tongvaren
178Raapzaad
179Dotterbloem
180Herderstasje
181Kluwenhoornbloem
182Kale jonker
183Hazelaar
184Boerenkrokus
185Mannetjesvaren
186Heermoes
187Reuzenpaardenstaart
188Kroontjeskruid
189Speenkruid
190Robertskruid
191Geel nagelkruid
192Hondsdraf
193Gewone berenklauw
194Gele dovenetel
195Witte dovenetel
196Schijfkamille
197Akkervergeet mij nietje
198Veelkleurig vergeet mij nietje
199Nectaroscordum siculum *
200Rietgras
201Schijnaardbei
202Gewone vogelkers
203Scherpe boterbloem
204Aalbes
205Dauwbraam
206Ridderzuring
207Dagkoekoeksbloem
208Herik
209Gekroesde melkdistel
210Paardenbloem
211Gele morgenster
212Inkarnaatklaver
213Klein hoefblad
214Veldereprijs
215Voederwikke
216Maarts viooltje
Paddenstoelen
217Straatchampignon
218Vroege leemhoed
219Vergroeide kogelzwam
220Braamschoorsteentje
221Gesploos elfenbankje
222Echt judasoor
223Viltig judasoor
224Zwavelgeel schijfzwammetje
225Grijze buisjeszwam
226Rookzwam
227Papierzwammetje
228Brandnetelschijfje
229Gewoon poederkelkje
230Paarse korstzwam
231Oker breeksteeltje
232Zwerminktzwam
233Gewone glimmerinktzwam
234Grote kale inktzwam
235Vals hazenpootje
236Netelmeniezwammetje
237Sneeuwwit franjekelkje
238Kogelmeniezwammetje
239Grote aderbekerzwam
240Harde voorjaarssatijnzwam
241Glimmerige voorjaarssatijnzwam
242Sleedoornsatijnzwam
243Stekelige korstkogelzwam
244Klontjestrilzwam
245Stijfselzwam
246Elzenbundelzwam
247Langsporig fluweelpootje
248Gewoon fluweelpootje
249Heksenboter
250Kraagmosklokje
251Bundelmosklokje
252Platte tonderzwam
253Nonnenkapkluifzwam
254Franjetandjeszwam
255Witte vlierschorszwam
256Oranjebruine kogelzwam
257Roestbruine kogelzwam
258Vlakke essenkogelzwam
259Korsthoutskoolzwam
260Tranende franjehoed
261Pluisdraadmosschijfje
262Paarse schijnridderzwam
263Brandnetelvulkaantje
264Kruidenvulkaantje
265Gewone boomwrat
266Grijswit houtschijfje
267Elsroest
268Donsvoetbundelzwam
269Reuzenzwam
270Donkerbruin kelkpluisje
271Kapjesmorielje
272Gedrongen mollisia
273Gewone morielje
274Franjevlekplaat
275Kastanje
276Asgrauwe schorszwam
277Roze populierenschorszwam
278Bleekbruine bekerzwam
279Gewone melkbekerzwam
280Bruinzwarte vuurzwam
281Boomgaardvuurzwam
282Geaderde hertenzwam
283Geelsteelhertenzwam
284Grauwgroene hertenzwam
285Peksteel
286Winterhoutzwam
287Zadelzwam
288Waaierbuisjeszwam
289Langsteelfranjehoed
290Oeverfranjehoed
291Bermfranjehoed
292Dwergfranjehoed
293Vroege franjehoed
294Brandnetel
295Krulhaarkelkzwam
296Rode kelkzwam
297Vals judasoor
298Gewone wimperzwam
299Elzenvlag
300Witte bultzwam
301Gezoneerd elfenbankje
302Gele trilzwam
303Zemelig donsvoetje
304Gewoon donsvoetje
305Vingerhoedje
306Grijsvezelige beurszwam
307Geweizwam
Mossen
308Gewoon Dikkopmos
309Oranje Dooiermos
310Groot Dooiermos
311Eikenmos
312Groen Boomschildmos
313Witte Schotelkorst
314Gewoon Purperschaaltje
315Gewoon Schildmos
316Heksenvingermos
317Trompettakmos
Overige insecten
318Rietkruisspin
319Schorsmarpissa
320Dysaphis lappae
321Zwartpootsoldaatje
322Geel soldaatje
323Tuinschallebijter
324Kleine wespenboktor
325Elzenhaantje
326Zevenstippelig lieveheersbeestje
327Roodaarskniptor
328Roodkopvuurkever
329Honingbij
330Akkerhommel
331Aardhommel
332Viltvlekzandbij
333Rosse metselbij
334Calameuta filiformis
335Tenthredo campestris
336Rozenmosgalwesp
337Gewone wilgenroosjesgalmug
338Roestbruine kromlijf
339Tonderzwambreedvoet
340Wollig gitje
341Snorzweefvlieg
342Puntbijvlieg
343Onvoorspelbare bijvlieg
344Gewone pendelvlieg
345Moeraszweefvlieg
 Soorttype : Ondersoort 
#
Soort
1Aalscholver ssp sinensis
2Britse Kleine Mantelmeeuw
3Houtduif ssp palumbus
4Grasmus ssp communis
5Winterkoning ssp troglodytes
6Gewone dotterbloem
7Gewoon speenkruid
8Bonte gele dovenetel
9Vergeten wikke