Waarnemingen 1e halfjaar 2019 in uitbreiding Kleimeer

In de uitbreiding Kleimeer zijn in het afgelopen halfjaar (van 1 januari tm 30 juni 2019) 219 verschillende dier- en plantensoorten waargenomen. Waaronder een zeldzame soort als de dwerggans.

Vogels

1Rotgans
2Grote Canadese Gans
3Brandgans
4Indische Gans
5Grauwe Gans
6Toendrarietgans
7Kolgans
8Dwerggans
9Zwarte Zwaan
10Knobbelzwaan
11Nijlgans
12Bergeend
13Casarca
14Zomertaling
15Slobeend
16Krakeend
17Smient
18Wilde Eend
19Pijlstaart
20Wintertaling
21Tafeleend
22Kuifeend
23Fazant
24Dodaars
25Fuut
26Ooievaar
27Lepelaar
28Roerdomp
29Blauwe Reiger
30Grote Zilverreiger
31Aalscholver
32Sperwer
33Havik
34Bruine Kiekendief
35Blauwe Kiekendief
36Buizerd
37Waterral
38Waterhoen
39Meerkoet
40Scholekster
41Kluut
42Kievit
43Goudplevier
44Zilverplevier
45Bontbekplevier
46Kleine Plevier
47Regenwulp
48Wulp
49Rosse Grutto
50Grutto
51Steenloper
52Kanoet
53Kemphaan
54Krombekstrandloper
55Bonte Strandloper
56Kleine Strandloper
57Watersnip
58Oeverloper
59Witgat
60Tureluur
61Bosruiter
62Zwarte Ruiter
63Groenpootruiter
64Kokmeeuw
65Dwergmeeuw
66Stormmeeuw
67Grote Mantelmeeuw
68Zilvermeeuw
69Pontische Meeuw
70Kleine Mantelmeeuw
71Visdief
72Zwarte Stern
73Holenduif
74Houtduif
75Turkse Tortel
76Koekoek
77Gierzwaluw
78IJsvogel
79Grote Bonte Specht
80Torenvalk
81Smelleken
82Slechtvalk
83Halsbandparkiet
84Gaai
85Ekster
86Kauw
87Zwarte Kraai
88Pimpelmees
89Koolmees
90Baardman
91Veldleeuwerik
92Oeverzwaluw
93Boerenzwaluw
94Huiszwaluw
95Cetti’s Zanger
96Staartmees
97Fitis
98Tjiftjaf
99Rietzanger
100Kleine Karekiet
101Bosrietzanger
102Snor
103Zwartkop
104Tuinfluiter
105Braamsluiper
106Grasmus
107Winterkoning
108Boomkruiper
109Spreeuw
110Beflijster
111Merel
112Kramsvogel
113Zanglijster
114Roodborst
115Blauwborst
116Nachtegaal
117Roodborsttapuit
118Tapuit
119Huismus
120Ringmus
121Heggenmus
122Engelse Kwikstaart
123Gele Kwikstaart
124Grote Gele Kwikstaart
125Witte Kwikstaart
126Rouwkwikstaart
127Graspieper
128Waterpieper
129Vink
130Keep
131Appelvink
132Groenling
133Kneu
134Putter
135Geelgors
136Rietgors
Zoogdieren
137Veldmuis
138Haas
139Mol
140Vos
141Wezel
142Gedomesticeerd Rund
Vlinders

143Groot dikkopje
144Klein koolwitje
145Klein geaderd witje
146Citroenvlinder
147Boomblauwtje
148Icarusblauwtje
149Atalanta
150Distelvlinder
151Dagpauwoog
152Kleine vos
153Gehakkelde aurelia
154Landkaartje
155Bruin zandoogje
156Bont zandoogje
157Argusvlinder
Libellen

158Hooibeestje
159Azuurwaterjuffer
160Lantaarntje
161Vuurjuffer
162Gewone oeverlibel
163Weideschorpioenvlieg
164Lindepijlstaart
165Gamma uil
Vissen

166Giebel
Planten

167Gewone klit
168Bijvoet
169Raapzaad
170Goudsbloem
171Dotterbloem
172Kruldistel
173Oeverzegge
174Speerdistel
175Speenkruid
176Kleefkruid
177Slipbladige ooievaarsbek
178Witte dovenetel
179Marokkaanse leeuwenbek
180Penningkruid
181Schijfkamille
182Japans hoefblad
183Rietgras
184Smalle weegbree
185Gewone vogelkers
186Echte koekoeksbloem
187Gewone smeerwortel
188Witte klaver
189Klein hoefblad
190Grote ereprijs
Paddenstoelen

191Zwerminktzwam
192Gewone glimmerinktzwam
193Grote kale inktzwam
194Hazenpootje
195Sleedoornsatijnzwam
196Platte tonderzwam
197Peksteel
198Zadelzwam
199Krulhaarkelkzwam
200Gewoon donsvoetje
201Gewoon Purperschaaltje
202Trompettakmos
overige insecten

203Rietkruisspin
204Dysaphis lappae
205Bloedcicade
206Groene bladsnuitkever
207Zwartkopvuurkever
208Boomhommel
209Grasbij
210Strontvlieg
211Snorzweefvlieg
Soorttype :
Ondersoort #
Soort
1IJslandse Grutto
2Grutto ssp limosa
3Tureluur ssp robusta
4Britse Kleine Mantelmeeuw
5Witsterblauwborst
6Gele Kwikstaart ssp flava
7Waterpieper ssp spinoletta
8Gewoon speenkruid