Het adventurepark ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Het oorspronkelijke  gebied van recreatiegebied  Geestmerambacht ligt in gebied dat als EHS bestemd is. Voor de uitbreiding van het recreatiegebied geldt  deze status (nog) niet.

Voor het als EHS bestempelde gebied geldt als  uitgangspunt het “Nee, tenzij beginsel”.

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.

Voor de beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS en bij het nader invullen van de begrippen ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en ’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk:

  • Zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant.
  • Natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen).
  • Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een     reeks van randvoorwaarden (met name t.a.v. bodemgesteldheid, waterkwaliteit,             processen in de omgeving, minimumoppervlak en beheer).
  • Significant negatieve effecten betreffen zowel natuurwaarden als hun randvoorwaarden.
  • Lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaal-niveaus: lokaal,       regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS).
  • De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten. Daarnaast kunnen ook nationale beleidsambities relevant zijn.

EHS Geestmerambachtv2