Bijdrage stichting Kleimeer

Onderstaande bijdrage is op het raadsforum van de gemeenteraad Langedijk op 27 mei 2014 uitgesproken namens Stichting Kleimeer:

Belangrijke argumenten om de aanleg van het adventurepark in de nabijheid van natuurgebied Kleimeer te voorkomen.

Wij zijn niet tegen een adventurepark, maar wel tegen de locatie aan de rand van natuurgebied KLEIMEER. Voor dit soort activiteiten is ruimte gereserveerd aan de noordzijde van het gebied.

De Kleimeer heeft een hoge ornithologische waarde, vergelijkbaar met die van het Naardermeer en het Zwanenwater (is uitspraak van vogelbescherming Nederland). Het is een waardevol natuurgebied, o.a. voor (broedende) riet-, moeras- en weidevogels.

De keuze voor het realiseren van een adventurepark op deze plek zal een enorme aanslag geven op de bescherming van in ons land bedreigde vogelsoorten.

Juist in deze hoek van de Kleimeer, met veel overjarig riet, komen deze vogels voor. Hierbij gaat het o.a. om de Roerdomp, de Bruine Kiekendief, de Snor, de Blauwborst en het Baardmannetje. Voorts wordt het porseleinhoen als onregelmatige broedvogel gesignaleerd.

Ook is het gebied belangrijk als overwinteringlocatie voor de Blauwe Kiekendief, een soort die het in Nederland heel moeilijk heeft.

De Kleimeer maakt als kerngebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Noord-Holland. De provincie wil in 2018 van een duurzaam ecologisch netwerk verzekerd zijn.

Er wordt een onomkeerbaar proces van aantasting van de waarde van een extensief recreatiegebied en het daarin gelegen natuurgebied in gang gezet.

De KLEIMEER heeft een grote cultuur-historische en landschappelijke waarde!”