Waarnemingen 1e halfjaar 2019 in de Kleimeer

In natuurgebied de Kleimeer zijn in de eerste helft van 2019 173 verschillende soorten planten en dieren waargenomen.

Vogels
1Grote Canadese Gans
2Brandgans
3Kleine Canadese Gans
4Grauwe Gans
5Kolgans
6Bergeend
7Zomertaling
8Slobeend
9Krakeend
10Wilde Eend
11Wintertaling
12Tafeleend
13Kuifeend
14Fuut
15Ooievaar
16Lepelaar
17Roerdomp
18Blauwe Reiger
19Grote Zilverreiger
20Visarend
21Sperwer
22Havik
23Bruine Kiekendief
24Blauwe Kiekendief
25Zwarte Wouw
26Buizerd
27Waterral
28Porseleinhoen
29Waterhoen
30Meerkoet
31Scholekster
32Kluut
33Kievit
34Regenwulp
35Grutto
36Kemphaan
37Houtsnip
38Bokje
39Watersnip
40Oeverloper
41Witgat
42Tureluur
43Bosruiter
44Zwarte Ruiter
45Groenpootruiter
46Kokmeeuw
47Dwergmeeuw
48Stormmeeuw
49Zilvermeeuw
50Kleine Mantelmeeuw
51Visdief
52Holenduif
53Houtduif
54Koekoek
55Ransuil
56Gierzwaluw
57Draaihals
58Grote Bonte Specht
59Torenvalk
60Boomvalk
61Slechtvalk
62Gaai
63Kauw
64Zwarte Kraai
65Kuifmees
66Koolmees
67Baardman
68Oeverzwaluw
69Boerenzwaluw
70Huiszwaluw
71Cetti’s Zanger
72Staartmees
73Fitis
74Tjiftjaf
75Rietzanger
76Kleine Karekiet
77Bosrietzanger
78Sprinkhaanzanger
79Snor
80Zwartkop
81Tuinfluiter
82Braamsluiper
83Grasmus
84Winterkoning
85Spreeuw
86Beflijster
87Merel
88Koperwiek
89Zanglijster
90Grauwe Vliegenvanger
91Blauwborst
92Nachtegaal
93Roodborsttapuit
94Tapuit
95Ringmus
96Heggenmus
97Gele Kwikstaart
98Witte Kwikstaart
99Waterpieper
100Vink
101Groenling
102Kneu
103Putter
104Rietgors
Zoogdieren
105Haas
106Vos
107Hermelijn
Reptielen
108Gewone Pad
Vlinders
109Groot koolwitje
110Klein koolwitje
111Klein geaderd witje
112Citroenvlinder
113Bruin blauwtje
114Atalanta
115Distelvlinder
116Dagpauwoog
117Kleine vos
118Gehakkelde aurelia
119Landkaartje
120Bruin zandoogje
121Bont zandoogje
122Argusvlinder
Libellen
123Hooibeestje
124Azuurwaterjuffer
125Variabele waterjuffer
126Grote roodoogjuffer
127Lantaarntje
128Vuurjuffer
129Viervlek
overige insecten
130Weideschorpioenvlieg
131Rietvink
132Ratelaarspanner
Planten
133Grote vossenstaart
134Raapzaad
135Kale jonker
136Speenkruid
137Kleefkruid
138Witte dovenetel
139Herik
140Paardenbloem
141Witte klaver
142Grote ereprijs
143Voederwikke
144Grote aderbekerzwam
145Oeverfranjehoed
overige insecten
146Rietkruisspin
147Bloedcicade
148Zuringrandwants
149Voorjaarseikenblindwants
150Zwartpootsoldaatje
151Gewone distelboktor
152Kleine wespenboktor
153Gewone rietkever
154Gevlekte aardsnuitkever
155Groene bladsnuitkever
156Zwartkopvuurkever
157Roodkopvuurkever
158Akkerhommel
159Weidehommel
160Gewone wespbij
161Grote Dansvlieg
162Schorsvlieg
163Strontvlieg
164Onvoorspelbare bijvlieg
165Gewone pendelvlieg
166Gewoon kransblad
 Soorttype : Ondersoort 
#
Soort
1Grauwe Gans ssp anser
2Grote Zilverreiger ssp alba
3IJslandse Grutto
4Baardman ssp biarmicus
5Witsterblauwborst
6Gewoon speenkruid
7Vergeten wikke
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.