juli 2020

Er staat dit jaar, na een periode van relatieve rust veel te gebeuren. Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap besloten de concept Visie Geestmerambacht “parkenlint tussen stad en dorp” voor publicatie vrij te geven.

In de concept Visie zijn de ambities voor de toekomst van de gebieden Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper verwoord en wordt een leidraad voor de uitvoering gegeven.

Wij, het burgerinitiatief “Bescherm Natuur in het Geestmerambacht”, zijn geschokt en verontwaardigd over de wijze waarop getracht wordt dit unieke gebied te vermarkten.
De aanwezige natuur en landschapswaarden in het NNN-beschermde gebied worden ondergeschikt gemaakt aan -volgens ons- onzeker financieel gewin.
Ook het Beachpark plan uit 2013 Is weer stal gehaald; dit keer samen met een wellness- congrescentrum, hotel etc.
Oordeel zelf, download en lees de concept Visie of lees de onderstaande door ons opgestelde samenvatting met in de concept Visie opgenomen citaten.

Download de concept visie (Downloaden start gelijk, bestand zelf openen.)

Op 22 juli 2020 heeft het burgerinitiatief “Bescherm Natuur in het Geestmerambacht” een reactie over de gepubliceerde concept visie aan het recreatieschap gezonden.

Op 27 juli 2020 hebben we een nieuwsbrief verzonden.

Ga naar de Nieuwsbrief

Samenvatting van de conceptvisie

Aanleiding

 1. Een belangrijke aanleiding voor de visie is vinden van een oplossing voor een financieringstekort van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de reserves zijn uitgeput. Daarom wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage.
  Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling.
 2. Er moeten meer opbrengsten genererende activiteiten in de Geestmerambacht plaatsvinden.
 3. Er zijn meer bezoekers en meer bestedingen nodig in de gebieden van het Geestmerambacht. Daarvoor zijn diverse kwaliteitsverbeteringen nodig.
 4. Het streven is dat de biodiversiteit toeneemt.

De periode die benodigd is om de meeste veranderingen in uitvoering of afgerond te hebben is 10 jaar: 2020-2030. Een deel van de uitvoering loopt mogelijk door tot 2040.

Ontwikkelings- en belevingsmodellen

Er worden vier ontwikkelingsmodellen in de concept visie gepresenteerd:

Het Basisplan: Geestmerambacht ontwikkelen tot een parkenlint; variatie in landschap, natuur en activiteiten.

De uitvoering van het basisplan is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden, door het aanbod aan voorzieningen en aanwezige natuur- en landschapswaarden kwalitatief te verbeteren.
In het Basisplan worden ommetjes vanuit de stad- en dorpsranden makkelijker.
Tussen de natuur- en recreatiegebieden komen betere verbindingen en goed verzorgde paden, waardoor rust en buitenactiviteiten snel zijn te vinden.

De benodigde investeringen voor het Basisplan bedragen, volgens de conceptvisie, € 2,8 miljoen1 .
De bijdrage aan het dekkingstekort het recreatieschap is € 175.000 per jaar.
(1) geschat bedrag, bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar (20- 40)

Het basisplan omvat de verdere ontwikkeling van het gebied als “Parkenlint”. Het gebied behoudt een afwisselend en groen karakter met volop ruimte voor beleving van rust en natuur en voor sportieve recreatie op water, oever en land. Er zijn en komen ook plekken voor meer intensieve recreatie als bezoek aan horeca, sport- en spel en evenementen.
De uitvoering van het basisplan is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden, door het aanbod aan voorzieningen en aanwezige natuur- en landschapswaarden kwalitatief te verbeteren. De diverse toegangen naar het gebied worden beter vorm gegeven en meer uitnodigend en nieuwe zichtlijnen zorgen voor een relatie met de omgeving.
Ommetjes vanuit de stad- en dorpsranden worden makkelijker. Tussen de natuur- en recreatiegebieden komen betere verbindingen en goed verzorgde paden, waardoor rust en buitenactiviteiten snel zijn te vinden.

Kernpunten van basisplan

 • Gebruik en inrichting zijn vooral gericht op inwoners van alle leeftijden uit de regio HAL en sluit aan op wat deze groep zoekt in ontspanning (doelgroepen leefstijlenatlas, zie bijlage).
 • Onderhoud en ontwikkeling van het gebied en bijbehorende activiteiten worden toenemend gemeten op aandacht voor maatschappelijke meerwaarde (inclusieve samenleving), biodiversiteit en op duurzaamheid (waaronder energie- en klimaatdoelen).
 • Ontwikkelingen in duurzame balans tussen natuur en recreatie, waarbij beide in samenhang, in kwaliteit en in betekenis kunnen groeien.
 • De aanwezige biodiversiteit wordt kwalitatief verbeterd.Sociale betrokkenheid bij het gebied wordt versterkt door een platform te bieden als netwerk tussen vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en overheden (één of meer gebiedstafels).
 • Vindbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid van het gebied worden vergroot (analoog en digitaal).
 • Aansluiten op omringende landschappen, cultuurhistorie en routes.Voor wandelaars, fietsers en kanovaarders blijven de gebieden vrij toegankelijk, o.b.v. het huidige paden- en routestelsel, met diverse ommetjes; nader onderzoek naar haalbaarheid aanleg enkele ontbrekende schakels.
 • Op tenminste vier bestaande of aangewezen locaties is ruimte voor (her)ontwikkeling van een volwaardige en verruimde horecafunctie, voor diverse doelgroepen (recreanten, passanten, bijeenkomsten).
 • Enkele specifieke voorzieningen hebben een bovenregionaal karakter: Skeef, Waerdse Tempel, evenementen, Droomparken.
 • Meerdere kavels worden ter ontwikkeling in de markt gezet (uitvoeringsprogramma).


De wandel-, fiets- en waterroutes worden gecombineerd met een ecologische verbindingszone, als onderdeel van het NNN-stelsel. Ook andere groen-ecologische verbindingen worden meer onderdeel van de planontwikkeling. Het schap wil graag aansluiten bij provinciale plannen en beschikbare bijdragen, voor het mogelijk maken van de uitbreiding van het NNN-areaal. De visie zorgt voor ruimtelijke borging van de ecologische verbindingszones. Na de visie is in een uitwerkingsplan nodig, met ontwerpoplossingen voor barrières zoals de ringdijk en de N242. Dit is gericht op de flora- en faunasoorten die bevorderd/beschermd gaan worden en bijbehorende migratiemethoden.
De meest nabij gelegen toeristische trekker is de Broeker Veiling. Een van de uitwerkingen van de visie wordt hoe de ontwikkelingen meer samen kunnen optrekken (arrangementen, thema’s, horeca, streekvoeding), ook in relatie tot het historische Oosterdel-gebied.

Vier belevingen

Bovenop het basisplan worden in de conceptvisie “4 belevingen” in de Ontwikkelkaart Belevingen uitgewerkt.

Belevingen die er voor moeten zorgen dat het recreatiegebied Geestmerambacht, dus inclusief Groene Loper en Park van Luna, wordt versterkt als een uniek en aantrekkelijk groen- en natuurgebied van Regio Alkmaar. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt voor dagelijkse gebruikers, bewoners en bezoekers uit de Regio Alkmaar en daarbuiten.

De vier belevingen zijn:

 1. Beleving Uniek. (bovenregionale betekenis)
 2. Beleving Activiteiten. (lokale en regionale betekenis)
 3. Beleving Uitdagingen. (lokale en regionale betekenis)
 4. Beleving Samen. (participatie, lokale betekenis)

Entreegebieden met horeca
De twee entreegebieden van het Geestmerambacht vormen zwaartepunten in de ontwikkeling, krijgen een flinke opwaardering als gebiedspoorten. Dit zijn locaties met kansen en ruimte voor nieuwe en verruimde horeca, met ruimte voor congresbijeenkomsten, werkplekken en overnachtingsmogelijkheden.
De precieze invulling wordt uitgewerkt via het uitvoeringsprogramma. Duurzaam en landschapsinclusief bouwen zijn daarbij uitgangspunt.Groenrijke landschapszone
Drie gebieden zijn gekenmerkt als groenrijke landschapszone. Het Huijgenbos als belangrijk uitloopgebied voor Heerhugowaard Zuid.
De Vroonerplas als uitloopgebied voor Alkmaar en St. Pancras – aansluitend op het plangebied.
En de Koele Kreken (zuidzijde Geestmerambacht), inclusief Geestmerloo, als belangrijk uitloopgebied voor Alkmaar-Noord.
Voor dat gebied is een landschappelijk ontwerp nodig, waarin samenhang wordt vormgegeven in allerlei functies:
natuurverbindingen, extra water, akkerbouw, park en extra wandel- en fietsroutes.

Groene Loper
De Groene Loper is ruim ingetekend als belangrijke open en agrarische zone tussen de stedelijke gebieden. Het schap pleit ervoor deze groene ruimte niet verder te verstedelijken en te borgen als waardevolle open doorsteek (stepping stone) tussen de Schermer en de Binnenduinrand. Het gebied heeft ook een belangrijke rol voor de aanleg van verbindingen: een doorgaande fiets- en wandelroute tussen het Park van Luna en het Geestmerambacht en de aanleg van een waterroute voor sloepen en kano’s. De waterroute verbindt het centrum van Alkmaar via de nieuwe Alkmaarse woonwijken Vroonermeer Noord en Zuid en het dorp Sint Pancras naar het Kanaal Alkmaar-Kolhorn (via een overhaal).

Beleving Uniek. (bovenregionale betekenis)

Vier gebieden krijgen ontwikkelruimte voor bovenregionale functies, met activiteiten die in de omgeving nog niet aanwezig zijn. Dit zijn de twee entreegebieden Geestmerambacht, Strand van Luna en het evenemententerrein.

Benodigde investeringen door het schap € 8 – € 12,8 miljoen;
Door het schap verwachte bijdrage aan het jaarlijkse tekort van het schap € 1.125.000.
Resterend exploitatie-overschot € 125.000.
Bovenstaande cijfers op basis eigen onderzoek burgerinitiatief!

Beleving Activiteiten. (lokale en regionale betekenis)

Drie locaties liggen buiten de bovengenoemde gebieden maar zijn wel publiekstrekkers: Twuyvermolen, gemaal Huygendijk en Manege Beukers. In overleg met de eigenaren en gebruikers wordt bekeken of er rondom deze plekken mogelijkheden zijn voor extra activiteiten (toerisme/recreatie).

Benodigde investeringen door het schap € 4,8 – € 7,6 miljoen;
Door het schap verwachte bijdrage aan het jaarlijkse tekort van het schap € 265.000.
Resterend jaarlijks exploitatie-tekort € 735.000.
Bovenstaande cijfers op basis eigen onderzoek burgerinitiatief!

Beleving Uitdagingen. (lokale en regionale betekenis)

In zowel Geestmerambacht als Park van Luna komen diverse mogelijkheden voor parcoursen en allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. De nadruk ligt op ontwikkellocatie Beach Park (met routes door Geestmerambacht en mogelijk kleinere locaties in de zuidwesthoek van het meer) en op Park van Luna (Huigenbos, Labyrint).

Benodigde investeringen door het schap € 4,2 – €6,6 miljoen;
Door het schap verwachte bijdrage aan het jaarlijkse tekort van het schap € 170.000.
Resterend jaarlijks exploitatie-tekort € 830.000.
Bovenstaande cijfers op basis eigen onderzoek burgerinitiatief!

Beleving Samen. (participatie, lokale betekenis)

De randen waar woonbebouwing grenst aan het recreatiegebied, uitloopgebieden voor bewoners, worden omgevormd naar een samenhangend gebied voor allerlei functies: natuurverbindingen, extra water, park en extra wandel- en fietsroutes.

Benodigde investeringen door het schap € 2,3 – €3,6 miljoen;
Door het schap verwachte bijdrage aan het jaarlijkse tekort van het schap € 280.000.
Resterend jaarlijks exploitatie-tekort € 720.000.
Bovenstaande cijfers op basis eigen onderzoek burgerinitiatief!

Wat wil het Recreatieschap met de “belevingen” bereiken?

De Zomerdel, Beleving Uniek
De twee entreegebieden krijgen een verzorgde uitstraling, duidelijk herkenbaar als gebiedspoorten, in een natuurrijke inrichting. Plekken met een oude of sleetse inrichting worden vernieuwd. Binnen de entreegebieden komen opvallende en aantrekkelijke jaarrond publieksvoorzieningen (waaronder horeca).
Doel → meer opbrengsten
→ zwemmen Zomerdel blijft gegarandeerd
→ upgraden parkeerplaatsen naar ontvangstgebieden (meer herkenbaarheid)

Voorbeelden van bovenregionale publieksvoorzieningen zijn vergader- en congresruimte en flexwerkplekken, in combinatie met paviljoen, wellness en landgoedhotel, diverse attracties gericht op gezinnen, toevoegen speciale topattractie (Beach Park), kleinschalig themapark.

Het Beachpark aan de Zomerdel wordt ook in de Beleving Uitdagingen genoemd.
Voorbeelden ondernemingen: klimsport (parcours, klimmuur, abseilen), bomenpad, ruimte met diverse groepsbuitensporten (challenge-parcoursen, bootcamps), e-cross-terrein (kart, quad, zijspan, 4×4), BMX-baan, skeelerbaan, uitkijktoren, kabelbaan. Een deel van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt op de ontwikkelkavels. Een aantal zal deels door openbaar gebied lopen.

Ook het schap kan een aantal openbare activiteiten gericht op bewegen en buitensport toevoegen, zoals struinpaden als onderdeel van het wandelnetwerk en een extra uitdagend zwaar tracé voor MTB in aansluiting op de bestaande MTB-routes.

Diepsmeer, Beleving Uniek
Uitgangspunt is een beter en intensiever gebruikt evenemententerrein in het Geestmerambacht. Als uitwerking van de visie wordt een integraal plan voor het evenemententerrein gemaakt. Hierin wordt de haalbaarheid onderzocht van een verdere opwaardering van het terrein: herinrichten, opnieuw begrenzen, natuur- en waterdoelen, type (extra) evenementen, doelgroepen en aantallen bezoekers, marktconsultatie, omgevingseffecten.
Doel → 2 à 3 extra jaarlijkse evenementen
→ meer activiteiten rondom de Zomerdel
→ meer flexibiliteit voor verschillende evenementen
→ meer landschapsbeleving
→ het gebied behoud een bergingsfunctie voor water
→ nieuwe functie voor het baggerdepot
→ zoekgebied voor de RES en
→ draagt bij aan energieneutraal gebied

Koele Kreken, Beleving Samen
Deze groene zone direct aan de stad is een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Alkmaar-Noord. De verdere ontwikkeling heeft als doel (meer) natuurbeleving gericht op weide- en moerasvogel en behoud van open zicht op de duinen. Deze beleving is niet alleen vanaf de rand, maar met paden er dwars doorheen, met daaraan grenzende
ligweiden / speelweiden. Mede vanwege de versnipperde eigendommen wil het schap deze doelen samen met de andere (grond)eigenaren realiseren. Daarbij is er ruimte voor particuliere initiatieven in ruil voor gewenste recreatieve en landschappelijke doelen (waaronder openbare paden) en beheer en onderhoud hiervan.


Mogelijk kan dit in de vorm van nieuwe landgoederen. Basis hiervoor is een op te stellen ontwerp natuur- en landschapszone, inclusief ruimte voor enkele ondergeschikte functies gericht op toerisme, recreatie of buitensport. Indien gewenst blijven delen geschikt voor akkerbouw. Er komt een versterkte aanhechting van de ontwikkeling Geestmerloo op de ontwikkellocatie van de Zuidpunt Geestmerambacht.

De Groene Loper, Beleving Samen
Te ontwikkelen:

 • vaarroute met overhaal,
 • fiets-wandel route met aansluiting op Geestmerambacht en Park van Luna langs de Twuyvermolen
 • inrichting rondom Twuyvermolen ondersteunend aan recreatieve ontwikkeling van de molen
 • aangesloten ecologische verbinding
 • landschappelijke openheid is een kwaliteit
 • meer landschapsbeleving (identiteit, structuren, biodiversiteit en herkenbaarheid)
 • meer mogelijkheden om door het gebied te struinen
 • de toekomstige inrichting betekent in de begroting aandacht voor extra beheer & onderhoud

De Groene Loper, Beleving Activiteiten
Twuyvermolen, gemaal Huygendijk, Manege Beukers,

Drie locaties liggen buiten de bovengenoemde gebieden “Beleving Uniek”. Deze drie functies zijn publiekstrekkers en in overleg wordt bekeken of er rondom deze panden/percelen mogelijkheden zijn voor extra activiteiten (toerisme/recreatie). Alle drie de locaties liggen in bijzondere landschappelijke structuren.
Doel → meer opbrengsten door toevoegen (regionale) recreatiefuncties
→ meer mogelijkheden om door het gebied te struinen
→ meer landschapsbeleving (structuren, biodiversiteit en herkenbaarheid)

Park van Luna, Beleving Uniek
Duinen van Luna
Ruimtelijk-economische strategie voor boven-regionale publieksvoorzieningen
Doel → meer opbrengsten
→ zwemmen blijft gegarandeerd
→ meer activiteiten
→ meer landschapsbeleving (identiteit, structuren en herkenbaarheid) > schaduw van bomen
→ zoekgebied voor de RES en draagt bij aan energieneutraal gebied

Park van Luna, Beleving Uitdagingen
Huigenbos, Labyrint
Doel → meer opbrengsten uit evenementen en activiteiten
→ meer participatie in beheer door omwonenden

Vervolgstappen van het Recreatieschap

Het bestuur van het recreatieschap heeft de conceptvisie en de mogelijke scenario’s voor doorontwikkeling van de recreatiegebieden informatief besproken met de colleges van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (februari 2020). De conceptvisie wordt in juni 2020 besproken met belanghebbenden en belangstellenden (participatie). Daarna wordt de conceptvisie als bespreekstuk aangeboden aan de gemeenteraden (zienswijzen) en erna gereed gemaakt voor vaststelling.

De visie is beleid op hoofdlijnen en bevat een leidraad voor uitvoering (hoofdstuk 6). Tezamen wordt dit uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma (na vaststelling van de visie). Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van projecten met een stappenplan voor invulling van de diverse ontwikkelkavels. De projecten dragen bij aan het realiseren van de ambities van de visie. Ook in deze uitwerking zal participatie een belangrijke plek innemen. Samen met onder andere inwoners van de gemeenten, ondernemers en verenigingen gaan het recreatieschap en de participerende gemeenten de uitwerking van de visie oppakken.