Brief Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”

Op 16 juli 2014 heeft Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” een brief met haar zienswijze over het plan om het adventurepark in Het Geestmerambacht toe te staan geschreven. Deze brief is aan het college van B&W en aan de raadsfracties in de gemeenteraad gezonden. Het burgerinitiatief “Bescherm de natuur in De Geestmerambacht” is van mening dat de genoemde argumenten tegen het adventurepark zeer duidelijk zijn. Daarom vindt u de brief hieronder.

logo RAG

 

 

 

 

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad van de

gemeente Langedijk,Vroedschap 1, Zuid- Scharwoude.

Geachte dames en heren,

Met verontrusting hebben wij, als bestuur van RAG (Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”) kennis genomen van de reeds vergevorderde plannen om een Adventurepark te stichten in het recreatiegebied Geestmerambacht.
Het feit dat dit park zou moeten worden aangelegd aan de noordwestkant van het bekende recreatiemeer Zomerdel baart ons grote zorgen om de cultuurhistorische redenen, die wij hieronder samenvatten.

1) Het fraaie en rustigste gebiedsdeel van het Geestmerambacht, waar men wil bouwen, zal ernstig visueel worden aangetast door een of meer zeer hoge toren(s) met bijbehorende kabels van de tokkelbaan en andere bouwsels. Ze zullen een grote horizonvervuiling zijn in het nog gave, vlakke polderlandschap van de Diepsmeer en de Kleimeer. Deze binnenpolders zijn de best bewaarde oudere droogmakerijen van het Geestmerambacht, die al in de 16de eeuw zijn drooggemaakt, als voorgangers van ruim 400 andere droogmakerijen in Nederland.
Beide droogmakerijen hebben een respectabele geschiedenis, waarin o.a. Johan van Oldebarneveldt, als eerste grootgrondbezitter van de Diepsmeer, een belangrijke rol speelde. De Kleimeer fungeerde o.a. als bron voor bouwstenen van o.m. de Grote Kerk te Alkmaar.
De provincie had deze binnenpolders van het Geestmerambacht al opgenomen in de bescherming van de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord- Holland in overleg met meerdere deskundigen. De Erfgoedcommissie van de gemeente Langedijk heeft o.a. daarom eveneens geadviseerd de genoemde droogmakerijen op de gemeentelijke Historisch- geografische waardenkaart (HGW) te plaatsen.

2) De tussen Kleimeer en Diepsmeer gelegen locatie, die men voor het pretpark dreigt te kiezen, is ook archeologisch een zeer waardevol gebied. De oevers van de genoemde meren waren al in de IJzertijd aantrekkelijk voor tijdelijke bewoning. Dat heeft ook de recente opgraving in de Druppels ten westen van de Diepsmeer aangetoond. De zuidoever van de Diepsmeer, die nu bedreigd wordt, is nog onvoldoende onderzocht.
Het laatste gebied was indertijd door ondergetekende, toen namens Stichting COOG, aangemeld als aanvulling op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord- Holland, vanwege de middeleeuwse Zijtwinde, een ontginningsgrens en verbindingsdijk tussen Koedijk-Noord en Oudkarspel/Noord-Scharwoude. De motieven daarbij waren: historische bronvermelding, veldnamen- en archeologieonderzoek. Zie hierover Poldergeest 10 (www.rag-archeologie.nl) en de COOG-boeken Koedijk, Oudkarspel en Noord-Scharwoude (meer dan 4 eeuwen veld- en waternamen).

Door A. Schermer, Westra, Geus, Diederik e.a. waren tijdens de Ruilverkaveling van ca. 1970 in die omgeving vondsten aangetroffen uit de Romeinse en Middeleeuwse Tijd, die duidden op relatief hoge archeologische waarden. Deze vondsten vroegen en vragen eventueel nog om nader onderzoek bij de oude Zijtwinde (niet te verwarren met de zuidelijker gelegen Nieuwe Zijtwinde, die recent als vogelobservatiedijk is aangelegd).
Om genoemde redenen is het gebied van de in situ aanwezige Zijtwinde ook op de Archeologische waardenkaart (AW) van de gemeente Langedijk geplaatst.
Ingrijpende werkzaamheden bij de aanleg van torens, hindernisparcours enz. zouden deze historische ontginningsgrens en verbindingsdijk uit de 12de eeuw in situ vernielen. Tevens ligt het voor de hand, dat er meer archeologisch waardevol gebied wordt aangetast en verloren gaat door de bouw van een nieuw restaurant, botenhuis en bijbehorende parkeergelegenheden.

3) Niet alleen om bovenstaande cultuurhistorische redenen (HGW en AW) dringt Stichting RAG er bij U op aan niet af te wijken van de bestaande bestemmingsplannen van het buitengebied der gemeente Langedijk. Deze bestemmingsplannen zijn niet alleen agrarisch van aard, maar houden ook rekening met de plannen van het Recreatieschap Geestmerambacht, waarin de gemeente Langedijk, naast andere gemeenten, een zeer belangrijk aandeel had.
Stichting RAG heeft jarenlang met anderen deelgenomen aan de totstandkoming van deze laatste plannen in de Klankbordgroep Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht en natuurgebied Kleimeer. Daarom voelen wij ons nog steeds medeverantwoordelijk voor wat er terechtkomt van de destijds wel overwogen plannen.
Wij zijn verontrust nu men overweegt te zwichten voor economische eisen, die bij zullen dragen aan de toekomstige verrommeling van het gehele recreatie- en natuurgebied.
Het ging namelijk om een verdubbeling van beide gebieden met veelbelovende perspectieven, die nu door een verkeerde locatiekeuze in gevaar worden gebracht. De belangrijkste belofte was dat men de behoeftes van de verschillende soorten recreanten zou respecteren door ze in verschillende zones te laten genieten zonder elkaar te hinderen, het principe van “zonering”.
De scheiding van de rust- en stiltezoekers, zoals de langkampeerders en natuurliefhebbers in het noordwesten ven het Zomerdel enerzijds, met anderzijds de actievere en luidruchtiger dagrecreanten en watersporters in het zuidoosten, nabij stad en snelweg, ligt dus voor de hand.
Wij menen tenslotte dat de uitvoering van het plan Adventurepark De Geus in deze vorm, zeker op deze locatie, ook elders de onrust in het gebied zal vergroten en de waarde van het zeer nabije vogelparadijs Kleimeer onomkeerbaar zal verkleinen. Bezint eer gij begint!

Met de meeste hoogachting,
namens Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”,

Ger Kalverdijk, voorzitter (2002-2014), thans bestuurslid van Stichting RAG.

De Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” is opgericht op 17 januari 2005.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37116370.
Meer informatie op de website: www.rag-archeologie.nl